รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางอาภาภรณ์ วรรณา
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2548
แหล่งทุนที่ได้รับ:งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548
โครงการวิจัย:การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผีตาโขนจังหวัดเลย
งบประมาณ:132,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019