รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยงพงศ์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547
โครงการวิจัย:ความหลากหลายของสังคมมดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในเขต จ.เลย
งบประมาณ:58,000 บาท
สถานะโครงการ:ยังไม่เสร็จ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019