รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบสภาวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณปี 2547
โครงการวิจัย:การพัฒนาแหล่งทุนจังหวัดเลย
งบประมาณ:3,000,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019