รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.เสาวภา สุขประเสริฐ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547
โครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาวิจัยการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
งบประมาณ:235,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019