รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.รัตนา แสงสว่าง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547
โครงการวิจัย:การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สถาบันราชภัฏเลย
งบประมาณ:340,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019