รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.รัตนา แสงสว่าง
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณปี 2547
โครงการวิจัย:โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลและสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อพัฒนา ศักยภาพชุมชน
งบประมาณ:240,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019