รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:นางสาวอัญชลี โกกะนุช
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2547
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณปี 2547
โครงการวิจัย:รูปแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ที่สอดรับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )
งบประมาณ:138,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019