รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2546
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:โครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน
งบประมาณ:40,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019