รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2546
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546
โครงการวิจัย:การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
งบประมาณ:27,300 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019