รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:คณะครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2546
แหล่งทุนที่ได้รับ:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546
โครงการวิจัย:โครงการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2538 – 2545
งบประมาณ:210,000 บาท
สถานะโครงการ:ยังไม่เสร็จ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019