รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุทิน สุขคง อาจารย์สันทัด ใบลี อาจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:การจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
งบประมาณ:153,000 บาท
สถานะโครงการ:เสร็จแล้ว

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019