รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล อาจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ:90,000 บาท
สถานะโครงการ:กำลังดำเนินการ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019