รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:การใช้สัทอักษรเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนน้ำภู อ.เมือง จ.เลย
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:กำลังดำเนินการ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019