รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อและวิธีการเพาะเห็ดไข่ (เห็ดระโงก) (คืนทุนวิจัย)
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:คืนทุน

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019