รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์พัชรี ปัญญานาค
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:วิทยาการจัดการ
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:ยังไม่เสร็จ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019