รายละเอียดโครงการวิจัยและพัฒนา

ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
ชื่อผู้วิจัยร่วม:
คณะ:ครุศาสตร์
ปีงบประมาณ:2545
แหล่งทุนที่ได้รับ:เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545
โครงการวิจัย:ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ที่มาของโขนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเลย
งบประมาณ:30,000 บาท
สถานะโครงการ:ยังไม่เสร็จ

 


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019