บทความล่าสุด

จำนวนโครงการทั้งหมด 790 โครงการ                       

ลำดับ โครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ
790 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบสกว. ปีงบประมาณ2556 2556
789 การสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้อยคีรี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบสกว. ปีงบประมาณ2556 2556
788 แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย งบสกว. ปีงบประมาณ2556 2556
787 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิติ และวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ททท.แห่งประเทศไทย 2556
786 ผลของการสอนวาดเส้นโดยใช้รูปแบบกิจกรรมของเบ็ตตีเอ็ดเวิร์ดส์ที่มีต่อความสามารถในการวาดเส้นแบบเหมือนจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
785 ผลการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกแบบสถานี งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
784 การพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและด้านความอ่อนตัวโดยใช้แบบฝึกการเคลื่อนไหวทางกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
783 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลของนักศึกษาหมู่เรียน ว.5409 เรื่อง การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งวนลูป (Loop) ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
782 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการถนอมอาหารของนักศึกษา ว.5425 เรื่อง การศึกษาวิธีถนอมอาหารโดยความร้อนโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
781 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สมดุลเคมีโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
780 การศึกษาคอนกรีตพิเศษโดยการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
779 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลของนักศึกษา ท.5401 และ ท.5502T เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของของไหลสถิตโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
778 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ: หลักธรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ TAI งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
777 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงแรมและที่พัก โดยวิธีเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
776 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต: การเตรียมและการผลิตเนื้อหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) ของนักศึกษา นศ.5501 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
775 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ : การพัฒนาทักษะความรู้นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาด้วยบทความทางวิชาการและวารสารทางเศรษฐกิจโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
774 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาองค์การ: เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ แอล.ที (L.T) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
773 การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA MODEL) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2556
772 การเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำของชาวบ้าน “กลุ่มรักษ์บ้านเกิด” ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
771 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาดิจิตอลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
770 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
769 การสร้างซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโฮมสเตย์ ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
768 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำชะขยะด้วยระบบบ่อปรับเสถียร กรณีศึกษา สถานที่กำจัดขยะ เทศบาลเมืองเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
767 การปนเปื้อนสารโลหะหนักในพืชและสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่รอบเหมืองทองคำ จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
766 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
765 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะหลักที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
764 ผลของการฝึกด้วยตารางเก้าช่องและความเข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
763 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท) 2556
762 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
761 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิชาการศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
760 การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
759 ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในจังหวัดเลยจากการเปิดรับสื่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
758 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
757 ต้นแบบหุ่นยนต์ทรงตัวบนลูกบอล ทำสัญญา 2 ธ.ค.55 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
756 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
755 เทอร์มออิเล็กทริกมอดูลของฟิล์มบาง p-Ca-Co-O และ n-ZnO งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
754 การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
753 การออกแบบและสร้างเครื่องมือกำเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็กทริกโดยใช้แร่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
752 การประเมินคุณภาพโปรตีนจากปลายเดือยและรำเดือยในสุกรหลังหย่านม ทำสัญญา 3 ธ.ค.55 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
751 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันและควบคุมมลพิษในทะเล: ศึกษาพันธกรณีของประเทศไทย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป 2556
750 ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 2 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
749 สภาพการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชนเมืองแฟรงก์เฟิร์ต งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
748 เรื่องเล่าไทย ลาว : การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
747 บทบาทของครูสังคมศึกษากับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา : กรณีศึกษาครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
746 ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป 2556
745 การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
744 วิธีการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำอาเซียนศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
743 วิถีวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
742 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามคณะ: การวิจัยเชิงผสมผสาน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
741 การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2556
740 โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556 2556
739 ความหลากหลายและคุณค่าของอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556 2556
738 ทุนชุมชนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์พืชสมุนไพร งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556 2556
737 ย่อยที่ 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
736 ย่อยที่ 3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
735 ย่อยที่ 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
734 ย่อยที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
733 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
732 ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
731 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทำสัญญา งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
730 การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลี้ยงผึ้งที่มีนางพญาหนึ่งตัวและนางพญาสองตัวต่อสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
729 แนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
728 ศักยภาพและการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
727 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
726 การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
725 รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านและเครือข่ายเยาวชนนักอ่านในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
724 การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
723 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำหมานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
722 ย่อยที่ 5 การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
721 ย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
720 ย่อยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
719 ย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
718 ย่อยที่ 1 การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2556
717 ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
716 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูสายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2555
715 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูสายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
714 การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 2556
713 ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.) 2555
712 การจัดการระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน: ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กับกลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุบล ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555
711 การลู่เข้าของผลเฉลยสำหรับปัญหาของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น โดยระเบียบวิธีการทำซ้ำแปรผัน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “พัฒนาเค้าโครงการวิจัย” 2555
710 การสร้างชุดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
709 การพัฒนากระบวนการคิดด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อการออกแบบในการทำโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
708 การพัฒนาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการร่วมมือของนักศึกษา นักศึกษาหมู่เรียน ศ.5401 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
707 การพัฒนาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการร่วมมือของนักศึกษา นักศึกษาหมู่เรียนค.5403 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
706 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา ค.5201 เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา โดยใช้ตัวอย่างแบบฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กรณีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
705 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงนิพจน์แบบอินฟิกซ์เป็นนิพจน์แบบโพสต์ฟิกซ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
704 การพัฒนารูปแบบการกระโดดเชือกเพื่อพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของนักศึกษาสาขา พลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
703 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การไทเทรตบนพื้นฐานปฏิกิริยาการเกิดไอออนเชิงซ้อน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
702 การศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
701 การสร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ว.5312 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
700 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร : องค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษา ศ.5208 ศ.5105 และ ศ.5004 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบโดยตรง (Direct Instruction Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
699 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์”ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5411T ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสทรัคติวิสต์ (Constructivist Approach) โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
698 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา บ.5515ข เรื่อง หน้าที่ในการจัดการโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
697 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษา บ.5514ข เรื่อง ระบบใบสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
696 การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5513 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
695 วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติโดยกรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
694 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิต : การผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ CIPPA MODEL งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
693 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5402 โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
692 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทการเข้าสังคมโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ.(G.I) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
691 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการของนักศึกษา ร.5303 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การโดยการสอนแบบบูรณาการสอดแทรก งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
690 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5402 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทางตรง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
689 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5306 เรื่อง การวิเคราะห์งานโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : ซิปปา โมเดล งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
688 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน บ.5301 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
687 ผลการพัฒนาความสามารถด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
686 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5201 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2555
685 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาสาขาวิชาจัดการทั่วไป บ.5406 เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
684 ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สื่อประสมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง มารยาทการเข้าสังคม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
683 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ : สื่อมวลชนยุคใหม่ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส.5401 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
682 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TAI งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
681 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นความจำ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
680 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
679 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ: สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการสอนแบบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน” 2555
678 แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
677 แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
676 รูปแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
675 คุณลักษณะธุรกิจกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจใน อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
674 บทบาทสื่อพื้นบ้าน : พิพิธภัณฑ์พระครูวิจารณ์สังฆกิจ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
673 ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
672 การคัดเลือกข้าวทนเค็มในสภาพหลอดทดลอง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
671 ผลของสารสกัดสะทอน (Millettia leucantha Kurz) ต่อไขมันในเลือดในหนูเบาหวาน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
670 การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้าน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
669 ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดไผ่ร้อยกอ (Pogonatherum crinitum) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
668 ชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
667 ผลของการเจืออลูมิเนียมต่อสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้าของฟิล์มบางผลึกซิงค์ออกไซด์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
666 วิธีการทำซ้ำแบบทั่วไปสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพและปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายใน ปริภูมิฮิลเบิรต์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
665 บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
664 ความเชื่อเรื่องบุญบาปในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
663 ผีขนน้ำ : การปรับตัวของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเชียงคานสู่การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
662 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
661 วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
660 คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
659 ผลของการเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
658 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนสบู่สมุนไพร งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
657 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกกระเทียมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
656 การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
655 การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องและแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
654 สภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
653 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
652 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
651 นิทานพื้นบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
650 การใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้เรียน รายบุคคล งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
649 ชุดควบคุมโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
648 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานประกอบการคาดหวัง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
647 การวิจัยเพื่อพัฒนาปั้มน้ำที่ใช้หลักการกระแทกมวลน้ำแบบถังคู่ทำงานสลับกัน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
646 เครื่องบดปลายเดือยเพื่อผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
645 การพัฒนาสถานีวัดความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และความชื้น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
644 การศึกษาการวัดอัตราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วย Current Pulse Response (CPR) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
643 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก Data Acquisition (DAQ) ด้วยซอฟต์แวร์ Lab View งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
642 การดูดซับแคดเมียม โครเมียม และแมงกานีส โดยใช้วัสดุเซลลูโลสจากธรรมชาติ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
641 การฝังเม็ดแคลเชียม-เพคตินในไหมไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงยึดสามมิติสำหรับนำส่งยา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
640 การศึกษาผลการแช่น้ำต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแกมมาแอมิโนบิวเทริกแอซิด (GABA) ในข้าวไร่งอกกล้อง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
639 การพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
638 สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-Si-Ca-P-O งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
637 ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการปรับเปลี่ยนความไวของ Staphylococcus aureus ต่อยาปฏิชีวนะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
636 การพัฒนารูปแบบการดำเนินคดีแพ่งทางสิ่งแวดล้อมโดยผู้เสียหายหลายรายของประเทศไทย : ศึกษารูปแบบการดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
635 บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชนในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
634 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
633 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาน้ำผักสะทอนเพื่อการแปร รูปเป็นขนมขบเคี้ยว งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
632 ศึกษาการใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
631 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกธรรมชาติโดยใช้การวิจัยเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
630 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
629 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยรูปแบบการสอนจากสื่อนิทาน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
628 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
627 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามศิษย์เก่าโดยแสดงผลผ่านแผนภูมิศาสตร์กูเกิลสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
626 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎตามหลักธรรมาธิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
625 การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
624 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
623 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
622 การศึกษาสภาพและความต้องการของโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป” 2555
621 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงทวิภาคีของสถานศึกษา ขนาดเล็กโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
620 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
619 การบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
618 ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ ต.นาอ้อ จ.เลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
617 การออกแบบป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
616 การแยกเชื้อราจีนัสแคนดิดา จากช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่เทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุรี่ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
615 การจัดการความรู้การเพิ่มคุณค่าสื่อสร้างสรรค์งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
614 การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดเลย : กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเชิงสุนทรียภาพ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
613 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
612 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555 2555
611 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
610 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ.เลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
609 การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพารา งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
608 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดการใช้ประโยชน์จากเห็ดและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของเห็ดอย่างยั่งยืน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
607 การศึกษาและพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
606 การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
605 แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ “ฝ้ายปลอดสารพิษ” จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
604 การบูรณาการภูมิปัญญาด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากเบือก งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
603 ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
602 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
601 การคัดเลือกผึ้งพันธุ์ตัวผู้โดยวิธีการทดสอบความสามารถของลูก งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
600 การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์ที่เกิดจาการผสมข้ามสายพันธุ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
599 โครงการย่อยที่ 6 การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
598 โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
597 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน(หนังสือเล่มเล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องประเพณีท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุดแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
596 โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
595 โครงการย่อยที่ 2 เทคนิคการสอนอ่านและเขียนแบบแจกลูกสะกดคำสำหรับนักเรียนที่บกพร่องด้านการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
594 โครงการย่อยที่ 1 การมีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
593 ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครูภาษาไทย ในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
592 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนวัฒนธรรมนาอ้อ จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
591 การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว เชิงศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
590 การพัฒนาวินัยของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
589 การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
588 การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
587 การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
586 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
585 การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
584 ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
583 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
582 การสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพริกในวิถีชีวิตไทเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
581 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริม สร้างสมรรถนะการจัดทำหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ สำหรับครู สายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
580 รูปแบบการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555 2555
579 การพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำบ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ทุนเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
578 การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำเย็นโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก ทุนกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
577 รูปแบบพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย -การออกแบบส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (อ.คมยุทธ์ ไชยวงษ์) -การพัฒนาสื่อโต้ตอบสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอัตโนมัติเพื่อเยาวชน (อ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์) -การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชย (อ.ศิริรัตน์ คำใส) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2554
576 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษถั่วมะคาเดเมียเหลือทิ้งจากการกะเทาะเปลือก กระทรวงวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2554
575 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ดินซีเมนต์เพื่อการดาดพื้นที่ลาด กระทรวงวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2554
574 การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติกและการแปรรูป กระทรวงวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 2554
573 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการผลิต:การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem-Solving Instructional Model) ร่วมกับการใช้กรณีศึกษา (Case Study) ของนักศึกษา บ.5201 บ.5202 และ บ.5308 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
572 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน เรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนโดยรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
571 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์: องค์ประกอบของการจัดเลย์เอาท์งานกราฟิกของนักศึกษา ศ.5105 โดยวิธีการสอนโดยตรง (Direct Instruction Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
570 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาห้อง บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
569 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่องการนอร์มัลไลท์เซซันฐานข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนบ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ วิทยาการจัดการด้วยวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
568 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5404T เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
567 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 โดยใช้วิธีการเรียนการสอนของบลูม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
566 การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียน บ.5110 โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (Case study) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
565 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติโดยกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
564 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษา บ.5110 เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้กิจกรรมกระบวนการ2เรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
563 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5101 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐของนักศึกษา บ.5404T เรื่อง การปรับวิธีการบัญชีเข้าสู่เกณฑ์คงค้างโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางระบบบัญชีของนักศึกษา บ.5304 เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
560 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการค้าปลีกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
558 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักศึกษา ศ.5207 เรื่อง ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกลยุทธ์ของแบรด์ในตลาดธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
556 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฏีการสื่อสารมวลชน: การจัดประเภทสื่อโทรทัศน์และรูปแบบรายการสื่อโทรทัศน์ด้วยกระบวนการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active Learning) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
555 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มเลือกเสรี เรื่อง กลยุทธ์และศิลปะการพูดให้ประสบความสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อช่วยสอนแบบสื่อมัลตีมีเดีย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
554 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ร.5302 โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีตัวอย่าง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
553 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5408 เรื่องภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
552 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจหัวข้อเรื่องสถาบันของรัฐและเอกชนผู้มีบทบาทอิทธิพลต่อจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องบ.5404T คณะวิทยาการจัดการโดยใช้วิธีเรียนแบบกลุ่มย่อย (Small Group) และแบบจิกซอ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
551 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจัดการสำนักงานเรื่องการวางแผนวิเคราะห์ระบบ และวิธีปฏิบัติสำนักงานโดยใช้เทคนิคการสอนเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป บ.5202 และ บ.5408 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
550 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของนักศึกษา บ.5404T เรื่อง ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ CIPPA งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
549 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษา บ.5408 และ บ.5409 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าและหลักการบัญชีคู่โดยใช้แบบฝึกทักษะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
548 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา บ.5201 เรื่องการจัดทำงบการเงินของระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
547 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์: องค์ประกอบของกระบวนการการสื่อสารของนักศึกษากศ.ส.5401 แบบเน้นความจำ (Memory Model) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
546 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี1 : การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
545 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ: กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยแบบกรณีศึกษา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน 2554
544 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
543 การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
542 การพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
541 ผลกระทบของธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
540 เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
539 การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารไก่เนื้อ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
538 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวนิเวศน์และการท่องเที่ยว หัวข้อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย สำหรับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
537 การศึกษาวิธีการทำแห้งไกแผ่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
536 การศึกษาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมในอาหารนกกระทาไข่ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
535 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
534 พฤติกรรมพึงประสงค์ของนักการเมืองในจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
533 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
532 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของครูดนตรีไทยกับหลักคำสอนในศาสนาพุทธ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
531 พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
530 การค้นหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยกระบวนการสุนทรียสนทนาเปรียบเทียบกับเครื่องมือวิจัยอื่น : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
529 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ 2554
528 ปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
527 กลยุทธ์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมกล้วยน้ำว้าในจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
526 การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดยางพารา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
525 การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่ผลิตแบคเทอริโอชินจากน้ำผักสะทอน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
524 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
523 พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
522 มาตรการทางกฎหมายไทยกับการอนุวัติการตามพิธีสารกรุงมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ค.ศ.1987 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
521 การพัฒนาทักษะการสร้างคำในภาษาอังกฤษ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
520 การวิเคราะห์เนื้อหาบทละครเรื่อง Twelfth Night ตามหลักศีลห้าในพุทธศาสนา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
519 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยที่มีต่อสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
518 การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเต้นแอโรบิคสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53 2554
517 แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
516 การจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาดี ตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
515 แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการธุรกิจสปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
514 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่มขุมทองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
513 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
512 รูปแบบการสื่อสารและบทบาทของผู้นำชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนบ้านไม้เก่าอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
511 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
510 การวิจัยและพัฒนาแกนข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
509 ปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
508 การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิลโทนดีอะเซลิลเลส งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
507 การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งพลังงานทดแทนปลายข้าวในอาหารสุกรหลังหย่านม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
506 การเตรียมฟิล์มบาง p-Ca3Co4O9/n-CaMaO3 ด้วยระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบพัลส์ดีซีสองขั้วไม่สมมาตร งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
505 การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
504 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
503 การพัฒนาระบบสารสนเทศสปาสมุนไพรเพื่อสุขภาพในจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
502 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554 2554
501 การศึกษาอัตลักษณ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นในธุรกิจ สปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
500 แนวทางการพัฒนาอาหารสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสปาสมุนไพรจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
499 ชุดโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
498 ผลของการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
497 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีบุญ ข้าวจี่ของตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
496 การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
495 การพัฒนาแผนชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองกุง ตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
494 การวิเคราะห์ความต้องการปัญหาและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
493 ศิลปกรรมท้องถิ่นในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
492 แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
491 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากรสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
490 ผลของการใช้ชุดสื่อการสอนการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษที่มีต่อความผิดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
489 การพัฒนาทักษะการพูดด้วยเทคนิคการเล่านิทานในวรรณคดีสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
488 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
487 ศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
486 การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 2554
485 ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
484 ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในวนอุทยานภูผาล้อม อ.นาด้วง จ.เลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
483 การพัฒนาคอลัมน์แยกโปรตีนโดยใช้เซลลูโลสที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากซังข้าวโพด งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
482 ภูมิปัญญากับการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
481 ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วย น้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อ.เมือง จ.เลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
480 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กรณีศึกษา : ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
479 การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์ใน ประเทศไทย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
478 การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
477 ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนภาษาไทยในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
476 การใช้คุณค่าทางภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
475 การออกแบบพัฒนางานศิลปหัตถกรรมประเภทของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
474 แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้ง บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
473 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
472 แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจากของชาวจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
471 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554 2554
470 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
469 การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม การทำผ้าห่มนวม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
468 การสร้างฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
467 การศึกษาคุณภาพของเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราที่ปลูกในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
466 การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
465 การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
464 ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัส แคนดิดาในช่องปาก งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
463 การวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นผีตาโขน งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
462 การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นบทเรียนศิลปหัตถกรรม งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
461 รูปแบบการพัฒนาครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
460 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
459 ข้อเสนอเชิงนโยบายการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 2554
458 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) 2553
457 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการบริการอาหารว่างในจังหวัดเลย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2553
456 การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีผีตาโขนประเพณีผีขนน้ำ และประเพณีดอกไม้ : การออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย งบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 2553
455 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของวิถีไทเลย งบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 2553
454 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว. งบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี) ปีงบประมาณ 2553 2553
453 ผลการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดจากขิงและกระเทียมบนผิวหน้าไส้กรอกเปรี้ยว งบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี) ปีงบประมาณ 2553 2553
452 แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2553 2553
451 การศึกษาการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ของนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ พึงพอใจในการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
450 ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
449 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
448 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโซ่คุณค่า และการดำเนินงานของกิจการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้าในจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
447 แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
446 การวิจัยและออกแบบหม้อไอน้ำขนาดเล็กความดันต่ำสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
445 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
444 พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
443 เปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาถิ่นจังหวัดเลยและภาษาไทยมาตรฐาน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
442 สภาพและปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
441 พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
440 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
439 ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระอธิการบำรุงสิริปุญญฺโญ วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
438 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
437 การสร้างเสริมพฤติกรรมและทักษะการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
436 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา วิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
435 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2554 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
434 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
433 การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของแก๊สชีวภาพที่ได้จากถังหมักขนาด 200 ลิตร งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
432 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตสวนป่านาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
431 ผลของการใช้รำเดือยทดแทนรำข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
430 การคำนวณเชิงสัญลักษณ์ของสมการเชิงอนุพันธ์ Forkker-Plank โดยระเบียบวิธีการทำซ้ำแปรผัน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
429 ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
428 องค์ประกอบและโครงสร้างของแร่ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
427 เตาเผาถ่านเอนกประสงค์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
426 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง อันตรายจากสภาพแวดล้อม ในการทำงานและการป้องกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
425 การศึกษาความคาดหวังและสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
424 การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์ (Aglia odorata) และใบสาบเสือ (Eupotarium odoratum) ต่อจำนวนเม็ดเลือดและขนาดสมองในหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553 2553
423 การศึกษาฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดจากผลหนามแท่ง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2553 2553
422 การศึกษา วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของแร่เหล็ก และการทดลองถลุงแร่จากพื้นที่จังหวัดเลยด้วยเตาไฟฟ้า ขนาดเล็ก งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
421 การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2553
420 การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
419 การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
418 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
417 การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
416 ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 5 โครงการย่อย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
415 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาหมู่บ้านโนนฟากเลย กระบวนการแบบมีส่วนร่วม งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
414 การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดเลยโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
413 การดำรงอยู่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
412 การพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
411 การวิจัยและพัฒนากระบวนการในพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปีบ้านทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อประยุกต์การแสดง ฟ้อนเจ้าฟ้าฮ่มขาวชาวเมืองเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
410 การใช้คุณค่าทางภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
409 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
408 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการศึกษาไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
407 ศักยภาพของคนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคานเมืองเชียงคาน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
406 การศึกษาการให้ผลผลิตน้ำผึ้งพันธุ์ที่เลี้ยงโดยมีการขังนางพญาและไม่มีการขังนางพญาภายในหีบรังเลี้ยงแบบชั้นเดียว แบบสองชั้น และแบบสามชั้น งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
405 การสร้างเสริมโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
404 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อ.ภูเรือ จ.เลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
403 การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพรต้านฤทธิ์พิษงูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
402 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐาน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
401 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
400 วิถีการปลูกข้าวไร่และคุณประโยชน์ของข้าวไร่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
399 การสร้างฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
398 รูปแบบการพัฒนาครูในจังหวัดเลยที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่มีวุฒิทางสาขาคณิตศาสตร์ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
397 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นในเขตจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
396 ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลยเขตอำเภอ ภูหลวง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553 2553
395 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
394 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ของชุมชนหมู่ 4 บ้านท่ามะนาว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับสกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
393 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการค้าของกลุ่มอาชีพทอผ้าเทศบาลตำบล นาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
392 การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย 2552
391 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
390 การศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
389 การศึกษาปัญหาด้านกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานในเขตเทศบาล ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
388 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
387 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
386 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติภูกระดึง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
385 สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนในเขต จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
384 ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (โครงการร่วมมือกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
383 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ พึงพอใจต่อบทเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
382 การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุในการวิเคราะห์ปัจจัยของการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
381 บทเรียน E-Learning พร้อมสื่อเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียน E-Learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
380 ระบบตรวจจับและประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่องานด้านความปลอดภัย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
379 การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษา : งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
378 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลย โดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
377 การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากนมน้อย (Polyalthia evecta (Pierre) Pinet&Gagnep) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดิส ดิฟฟิวชั่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
376 แนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
375 การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของระบบนิเวศในเขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
374 การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจพื้นที่ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
373 การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดสมบัติเทอร์ มออิเล็กทริก งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
372 ศึกษาความสัมพันธ์ของทำนองเพลงไทยกับเพลงไทยยอดนิยม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
371 การพัฒนารูปแบบ Video CD กีต้าร์คลาสสิคเพื่อสอนนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาและสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
370 การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
369 การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
368 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
367 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
366 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
365 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
364 เครื่องผสมน้ำยางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
363 การพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
362 การศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและจำแนกชนิดของแร่เหล็กจากพื้นที่จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
361 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
360 การวิจัยและพัฒนาการใช้ส่วนผสมเถ้าแกลบเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซีเมนต์บล๊อค งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
359 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยใช้ไทริสเตอร์ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
358 การวิจัยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
357 ปัญหาด้านวากยสัมพันธ์ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
356 การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบลวดลายผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
355 การมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
354 พัฒนาการบันทึกโน้ตลายพื้นบ้านอีสานเป็นทางขิม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
353 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท กรณีศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
352 เตาขนาดเล็กสำหรับผลิตแท่งถ่านชาโคลเพื่อใช้ในงานวาดเขียน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
351 เตาขนาดเล็กสำหรับผลิตแท่งถ่านชาโคลเพื่อใช้ในงานวาดเขียน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
350 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
349 การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาการผลิตและการบริโภคนางคำพัน อ่อนอุทัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
348 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านหนองกุง ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
347 อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2552-2562) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
346 การศึกษาแนวทางการจัดการห้องสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2552
345 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโปรตีนสูงจากเห็ด งบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2552 2552
344 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วมะคาเดเมียของกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย งบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2552 2552
343 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตผักเมืองหนาวแบบอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรบ้านหินสอ อ.ภูเรือ จ.เลย งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2552
342 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพารา สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552 2552
341 การสื่อสารในชุมชนเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการปลูกและการผลิตยางพาราในเขตจังหวัดเลย งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552 2552
340 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 2552
339 การวิจัยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 2552
338 ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 2552
337 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ของชุมชนหมู่ 4 บ้านท่ามะนาว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 2552
336 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการค้าของกลุ่มอาชีพทอผ้าเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552 2552
335 โครงการศึกษาประเพณีเลี้ยงบ้านของชาวไทดำหมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552 2552
334 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอภูเรือจังหวัดเลย งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552 2552
333 ยุววิจัยท่องเที่ยว:การบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552 2552
332 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้จำเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของผู้บริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
331 แนวทางการพัฒนา Contract farming ระหว่างจังหวัดเลย และแขวงไชยบุรี สปป.ลาว งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
330 ชาวถิ่นบ้านหมันขาว : การปรับตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
329 การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพหัตถกรรมดินเผาพื้นบ้าน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
328 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไพลีการ แลคทูโรเนส งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
327 การสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากพืชตระกูลถั่วและการประยุกต์ใช้ในขนมปัง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
326 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
325 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขต ป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
324 การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในสวนกล้วยน้ำว้า งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
323 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้างคุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนลุ่มน้ำเหือง-โขง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
322 การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาด้านการดำรงชีวิตแบบพอเพียง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
321 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
320 การเปรียบเทียบสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวไทดำแขวงหลวงน้ำทา กับหมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
319 ห้องสมุดผู้สูงอายุจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
318 วิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
317 บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยข้อมูลท้องถิ่น : บทเรียนของฉันในสวนยางพารา จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
316 การพัฒนาคลังความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในพิธีกรรมการบำบัดความเจ็บป่วยของอาณาชาติพันธ์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 2552
315 การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยกล้วย งบประมาณจากคลินิกวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551 2551
314 ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551 2551
313 ความรู้ความสามารถของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551 2551
312 เรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยว งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551 2551
311 การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2551
310 โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2551 2551
309 ยุววิจัยท่องเที่ยว งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2551 2551
308 การศึกษาสมดุลซิลิคอนในคน งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2551 2551
307 โครงการวิจัยสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น งบสถาบันพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2551 2551
306 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
305 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
304 การประเมินการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
303 การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดฝึกทักษะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
302 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
301 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
300 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
299 การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
298 ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยวิธีวิเคราะห์พหุระดับ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
297 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
296 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาศิลปะการแสดง เรื่อง ประเภทของระบำ รำ ฟ้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
295 การประเมินการจัดการเรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
294 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
293 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพียซำพุวิทยา จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
292 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำมัน และโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
291 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาเลยเขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
290 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคพื้นเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางคอม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
289 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง กล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน ตาดซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
288 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
287 การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
286 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
285 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
284 ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
283 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ชุมชนต้นแบบในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาในประเทศไทยและสปป.ลาว งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
282 การประเมินโครงการครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยใช้รูปแบบซีโป งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
281 การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
280 การพัฒนากิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
279 การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
278 วิจัยเชิงประเมินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
277 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา บ้านยุกง ตำบลกระเสาะ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
276 การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนบ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
275 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
274 การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
273 การจัดการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
272 การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
271 การใช้เทคโนโลยีนิเวศในการจัดการอนุรักษ์ค้างคาวถ้ำผายาตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
270 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนกับความผูกพันต่อโรงเรียนตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
269 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
268 สมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
267 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในคณะศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
266 สมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ตามการรับรู้ของข้าราชการครู งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
265 การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศิลปกรรมและวัฒนธรรมสำหรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในเขตตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
264 การศึกษาสารสกัดพืชที่เหมาะสมควบคุมผักปลอดสารพิษในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
263 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
262 คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลนาดินดำที่ทำงานในเหมือองแร่เหล็ก (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
261 การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้าน : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนนาดินดำ จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
260 การศึกษาปริมาณและขนาดของฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
259 การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหมู่บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
258 การศึกษาปริมาณความกระด้าง เหล็กและแมงกานิสในน้ำประปา เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
257 ซอกระบั้ง : เครื่องดนตรีพื้นบ้านจังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
256 บทบาทพระสงฆ์ในงานสวัสดิการสังคม กรณีศึกษาพระราชธรรมนิเทศและพระสุวิทย์ ธีรธมโม งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
255 ทัศนคติและความเข้าใจของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเลยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาดิจิตอลท์ อาร์ต ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
254 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
253 ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
252 การสร้างหมุดหลักฐานทางดิ่งและถ่ายค่าระดับทะเลปานกลางจากหมุดหลักฐานทางดิ่งแห่งชาติ หน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ถึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
251 การคำนวณและการวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็ก ทริกของสารระบบ BSCCO งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
250 สภาพการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยในรอบ 75 ปี (พ.ศ.2476-2550) งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
249 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในกระบวนการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
248 ศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
247 บทบาทของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
246 ความเข้าใจการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
245 การศึกษาสภาพและความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
244 ติดตามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549-2550 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
243 กลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกรตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
242 ความวิตกกังวลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
241 การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ในน้ำด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสโดยใช้วิธีนอลฟาทาลีน งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
240 การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
239 รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
238 การดูดซึมธาตุเหล็กจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะโลหิตจาง งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
237 การสังเคราะห์พหุผลึกและศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เชิงทฤษฏีของ In2Te3 งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
236 แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวัดของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
235 แนวโน้มและความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.บป. ต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
234 โลกทัศน์ของชาวบ้านต่อการละเล่นแห่ต้นดอกไม้ ศึกษากรณีบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
233 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นในเขตวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2551
232 การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว) ปีงบประมาณ 2551 2551
231 การศึกษาวัดในเขตอำเภอเมือง เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย และนาแห้ว เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรม : เส้นทางชมและศึกษาผลงานศิลปกรรมวัดในเขตจังหวัดเลย งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว) ปีงบประมาณ 2551 2551
230 การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตยางแผ่นกรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์ภูหงส์ทองยางพารา งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว) 2551
229 การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศิลปกรรมและวัฒนธรรมสำหรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในเขตตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
228 การศึกษาสารสกัดพืชที่เหมาะสมควบคุมผักปลอดสารพิษในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
227 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
226 การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้าน : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนนาดินดำ จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
225 การศึกษาปริมาณและขนาดของฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
224 การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหมู่บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
223 การศึกษาปริมาณความกระด้าง เหล็กและแมงกานิสในน้ำประปา เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
222 การศึกษาแนวทางเพิ่มผลผลิตกรณีศึกษากลุ่มศิลปะพื้นบ้านผีตาโขนและเครื่องปั้นดินเผา งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551 2551
221 การพัฒนาเทคนิคการขึ้นรูปหัตถกรรมดินเผา งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 2551
220 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดทองทอดสมุนไพรบรรจุกระป๋อง งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2551
219 การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวเห็ดนางรม งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2551
218 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยว งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2551
217 ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตขนมขบเคี้ยวจากแคบหมู งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2551
216 การพัฒนาการผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากโยเกิรต์ นมถั่วเหลือง งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 2551
215 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนตำบลโดย วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
214 การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนตำบลโดย วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
213 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
212 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการระบบคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
211 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
210 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
209 กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาลาย ผ้าทอพื้นบ้าน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
208 การตรวจสอบคุณภาพและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำผึ้งบางชนิดที่ผลิตและเก็บใน เขตจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
207 การใช้น้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าวเป็นสารช่วยให้ยางจับตัวสำหรับการผลิตยางแผ่น กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน และกลุ่มเกษตรกรทำสวนกกดู่ บ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
206 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
205 การศึกษาและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
204 เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
203 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
202 โครงการวิจัยการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
201 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
200 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
199 โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
198 การจัดการความรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
197 การศึกษาหารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์คุณภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภู งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
196 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
195 การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
194 การศึกษาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราในจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและหนองคาย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2550
193 ศึกษารูปแบบและพัฒนาการฟ้อนพื้นบ้านไทยดำบ้านนาป่าหนาดตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
192 ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าธรรมชาติอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
191 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
190 วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแสดงลำตับเต่าสู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย (ศิลป์มีชีวิต) งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
189 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไฟล์ กาแลคทูโรเนสในข้าวขาวดอกมะลิ 105 งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551 2551
188 การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งกล้วยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต งบประมาณจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
187 การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
186 การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
185 การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
184 การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
183 แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
182 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ เขตชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
181 การประมาณค่าจุดตรึงของกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งแบบเกือบไม่ขยายเชิงเส้นกำกับในปริภูมินาค งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
180 สุนทรียศาสตร์ในผลงานศิลปกรรมวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
179 ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
178 การนวดแผนไทย : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
177 ความรู้ ความเข้าใจและความต้องการสื่อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
176 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้า : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
175 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
174 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฉายวัสดุทึบแสงใช้ในการเรียนการสอน งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
173 การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย โดยการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียของ Pearson งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
172 การจัดทำคลังคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเลยจากเรื่องเล่า : กรณีศึกษาตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
171 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
170 การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเขตตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
169 การจัดการความขัดแย้งในชุมชน : การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
168 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและการมีสัมมาทิฐิด้วยนิทานพื้นบ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
167 การจัดการความขัดแย้งในชุมชน : การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
166 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณีศึกษาบ้านโพน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
165 การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยกึ่งอัตโนมัติสำหรับการ เพาะเห็ด งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
164 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลหนามแท่ง งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
163 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา:กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
162 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียน เรื่อง โขนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยสถานการณ์การเรียน 3 ลักษณะ งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
161 ข้อเสนอด้านเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
160 การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
159 อาถรรพณ์และไสยเวทในกฎหมายตราสามดวง (บทบังคับตามกฎหมาย) งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 2550
158 โครงการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ งบประมาณโครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก แนวตอนใต้ ของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550 2550
157 พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2550
156 การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Window II) ประจำปี 2550 2550
155 การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Window II) ประจำปี 2550 2550
154 การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Window II) ประจำปี 2550 2550
153 แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Window II) ประจำปี 2550 2550
152 การศึกษาการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550 2550
151 การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลยางพาราของจังหวัดเลย งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550 2550
150 ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย กรณีศึกษาด้านทรัพยากร งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550 2550
149 การพัฒนารูปแบบโรงรมควันยางแผ่น จังหวัดเลย งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550 2550
148 บริหารจัดการงานวิจัย ปี 2550 งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
147 การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
146 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
145 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนครูและการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
144 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักศึกษาลาวในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
143 การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
142 การศึกษาสังคมของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลย ในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
141 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลยในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
140 การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำและผลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากรบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 12 แห่ง งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
139 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
138 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
137 คุณภาพชีวิตครู : กรณีศึกษาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
136 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วและการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต กรณีศึกษา:กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
135 การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อสร้างระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
134 ศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
133 การพัฒนารูปแบบชุดการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
132 การเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
131 การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้จีเติกอัลกอริทึม งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
130 การพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
129 ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
128 การวิจัยและพัฒนา Courseware ทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
127 โครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
126 การศึกษาเฉดสีธรรมชาติสำหรับการย้อมผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองน้ำใส กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : กรณีศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากขมิ้นและกระชายดำ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
125 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
124 การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
123 การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
122 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์:กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้าย จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550 2550
121 โครงการการศึกษาการทำความเย็นจากการแผ่รังสีกลางคืนภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย งบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2549
120 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร งบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน 2549
119 โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF องค์การสหประชาชาติ 2549
118 โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณสำนักงาน UNDP ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
117 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Developments of Youth Tourism Noetworks among thh Greater Mekong Sub-region Countries. งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
116 การพัฒนาโจทย์วิจัยการผลิตพืชผักเมืองหนาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
115 คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
114 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
113 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
112 การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
111 การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
110 แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
109 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
108 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
107 การพัฒนารูปแบบการประสานข้อมูลและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
106 การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชนเชิงเขา : กรณีศึกษาบ้านท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549 2549
105 ใช้ประโยชน์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผำ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
104 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
103 การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
102 เครื่องสกัดสารใบสบู่ดำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
101 ศึกษาเปรียบเทียบท่าฟ้อนรำนาฎศิลป์ไทย-ลาว งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
100 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
99 การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหยวกกล้วยโดยยีสต์ด้วยวิธีการหมักแบบกึ่งกะ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
98 การศึกษาความหลากหลายชนิดของราน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเมือง หมู่ที่11 และหมู่ 12 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
97 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคาเดเมีย (Macadamia tetraphylla) ในสภาพที่ปลอดเชื้อ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
96 ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ต่อจำนวนเม็ดเลือด (Hacadamia ) ของแมลงวันผลไม้ระยะตัวหนอน งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
95 การสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (2549) งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
94 ไผ่กับวิถีชีวิตชุมชนชาวเลย:กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าวหมู่บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จ.เลย งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
93 การพัฒนาวิธีการจัดการฐานข้อมูลสูญหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นยำและอำนาจการทดสอบเปรียบเทียบกับอีเอ็มและสิสท์ไวน์:เทคนิคมอนติคาร์โล งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
92 การดูดซับทองแดงทางชีวภาพด้วยกากของเสียจากขบวนการผลิตไวน์ งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549 2549
91 การประเมินรังสีดวงอาทิตย์ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเลย งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2548 2548
90 การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้นของสมุนไพรไผ่ร้อยกอในเขตจังหวัดเลย : กรณีศึกษาการขับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มฮอร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตออกทางปัสสาวะในคน งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2548 เลือกปีงบประมาณ
89 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 เลือกปีงบประมาณ
88 การศึกษาวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมและนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
87 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเลย-ลาว งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
86 การจัดการความรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านหาดแห่ บ้านคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
85 การวิจัยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยว “สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว จังหวัดเลย” กรณีอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
84 การวิจัยและพัฒนาการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดระบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทองผ้าบ้านก้างปลาและกลุ่มจักสานบ้านกลาง จังหวัดเลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
83 โครงการพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อแก้ไขความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
82 โครงการศึกษาสภาพกลไกและศักยภาพการบริหารจัดการแก้ไขความยากจนระดับจังหวัด งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
81 การวิจัยและพัฒนาส้มตำสูตรไทย –เลย ด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
80 การศึกษาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของผลไม้ท้องถิ่นในเขต ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
79 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
78 การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดหน้าจากขมิ้นชัน” บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
77 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น เรื่อง บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นชุด “แม่น้ำเลย” งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
76 การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของท้องถิ่นเขตภูมิศาสตร์อีสานตอนบน งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
75 โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
74 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผีตาโขนจังหวัดเลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
73 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบน งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
72 การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานเหนือ งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
71 การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548 2548
70 ผลของจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) ที่มีต่อผลผลิตของผักกาดกวางตุ้ง งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547 2547
69 ความหลากหลายของสังคมมดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในเขต จ.เลย งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547 2547
68 การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของปลานิลยอเพื่อลดต้นทุนการผลิต งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547 2547
67 ลักษณะภาษาในกฎหมายตราสามดวง งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547 2547
66 การพัฒนาแหล่งทุนจังหวัดเลย งบสภาวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณปี 2547 2547
65 การพัฒนากระบวนการหมักและบ่มสุราแช่พื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547 2547
64 โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชายแดนลุ่มน้ำเหือง-โขง กรณี แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547 2547
63 โครงการวิจัยสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่จ.เลย งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547 2547
62 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนเชิงนิเวศแบบยั่งยืน : กรณีชายแดนลุ่ม น้ำเหือง – โขง บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547 2547
61 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไวน์ กระชายดำ งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547 2547
60 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
59 วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษา : อุทธยานแห่งชาติ ภูกระดึง งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
58 วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกรณีศึกษา : ในโรงเรียนเขตอำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
57 การวิจัยและพัฒนาวิจัยการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
56 การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฏอีสานตอนบน กรณีศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปรัชญาท้องถิ่นของโรงเรียนในฝัน จังหวัดขอนแก่น งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
55 การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สถาบันราชภัฏเลย งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
54 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดเลย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ต่ำ จำนวน 2 แห่ง งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2546
53 การวิจัยและพัฒนาสำรับ/ตำรับอาหารสุขภาพไทยจากท้องถิ่นสู่ครัวโลก อาหารอีสาน งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2546
52 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
51 การวิจัยและพัฒนาการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น จากภูมิปัญญาบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
50 โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนห่างไกลในเกาะแก่งและแหล่งทุรกันดาร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
49 โครงการวิจัยในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเลย งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547 2547
48 โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลและสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อพัฒนา ศักยภาพชุมชน งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2547 2547
47 รูปแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ที่สอดรับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) งบแผ่นดิน ปีงบประมาณปี 2547 2547
46 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน จ.เลย งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
45 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
44 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า OTOP : แปรรูปพริกสู่อาหารว่างและอาหารคาว งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
43 โครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
42 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
41 การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างกุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผักและผลไม้ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
40 การแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
39 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเลย สมัยอิทธิพลล้านช้าง และสยาม 'งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
38 อิทธิพลต่อการตัดแต่งดอกต่ออนุภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์ลูกผสม บรอคโคลี่ คะน้า ในจังหวัดเลย งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
37 กบฏผู้มีบุญบ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
36 การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในน้ำ อ่างเก็บน้ำ หมานตอนบนโดยเทคนิค Gc และ H PLC งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
35 การสร้างวัตถุดูดซับเสียงจากกระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
34 การวิเคราะห์หาปริมาณของโปโตเอสโตรเจน (จีนีสทีนแลคไดแอดซีน ) ในกระชายดำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546 2546
33 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 2546
32 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 2546
31 การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดการ และการมีส่วนร่วมกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 2546
30 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 2546
29 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 2546
28 โครงการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2538 – 2545 งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546 2546
27 การจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายดำให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
25 การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่ม/ องค์กรชุมชนที่เกิดจากการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
24 สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
23 บทบาทของชุมชนร้านค้าบริเวณสถาบันราชภัฏเลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
22 ประเพณีผีตาโขนกับการพัฒนาอาชีพศิลปหัตถกรรมของชุมชนท้องถิ่น เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
21 การใช้สัทอักษรเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนน้ำภู อ.เมือง จ.เลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
20 เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
19 ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
18 การศึกษาผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการป้องกันโรคแอนแทรคโนสในองุ่นสาเหตุจากเชื้อรา เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
17 หมอลำเรื่อง เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
16 การสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยเน้นการปฏิบัติการสำหรับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถาบัน ราชภัฏเลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
15 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของการเล่นท้องถิ่นจังหวัดเลย : กรณีศึกษาผีตาโขนอำเภอ ด่านซ้ายกับผีขนน้ำบ้านนาซ่าวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
14 ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ตามแนวการพัฒนาภาษาแบบธรรมชาติที่ส่งผลต่อความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
13 ศึกษาคุณภาพไวน์พื้นบ้านจังหวัดเลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
12 การศึกษาระดับและชนิดของการใช้น้ำมันพืชในสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
11 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
10 บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลยตามความคิดเห็นของประธานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
9 การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อและวิธีการเพาะเห็ดไข่ (เห็ดระโงก) (คืนทุนวิจัย) เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตงไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการจัดการของเหลือทิ้งจากแตงไทย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
7 จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
6 ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์ เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
5 การศึกษาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาการสนทนากลุ่ม เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
4 ผลของการจัดกิจกรรมการหลังการฟังนิทานโดยการเล่าเรื่องนิทานในรูปแบบการวาดแผนที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
3 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่ผลิตในอำเภอเชียงคานโดยการบรรจุแบบสูญญากาศ เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
2 โทษและการลงโทษในกฎหมายตราสามดวง เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545
1 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ที่มาของโขนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเลย เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545 2545


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141