บทความล่าสุด        

ลำดับ

โครงการ

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ

792

การวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เงินบัญชีกองทุนสนับสนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ปี 2557

2557

791

การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่สมุนไพร

เงินบัญชีกองทุนสนับสนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ปี 2557

2557

790

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบสกว. ปีงบประมาณ2556

2556

789

การสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้อยคีรี ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

งบสกว. ปีงบประมาณ2556

2556

788

แนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย

งบสกว. ปีงบประมาณ2556

2556

787

แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิติ และวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

ททท.แห่งประเทศไทย

2556

786

ผลของการสอนวาดเส้นโดยใช้รูปแบบกิจกรรมของเบ็ตตีเอ็ดเวิร์ดส์ที่มีต่อความสามารถในการวาดเส้นแบบเหมือนจริงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

785

ผลการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกแบบสถานี

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

784

การพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและด้านความอ่อนตัวโดยใช้แบบฝึกการเคลื่อนไหวทางกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

783

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลของนักศึกษาหมู่เรียน ว.5409 เรื่อง การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งวนลูป (Loop) ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

782

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการถนอมอาหารของนักศึกษา ว.5425 เรื่อง การศึกษาวิธีถนอมอาหารโดยความร้อนโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

781

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน เรื่อง สมดุลเคมีโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

780

การศึกษาคอนกรีตพิเศษโดยการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

779

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลศาสตร์ของไหลของนักศึกษา ท.5401 และ ท.5502T เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของของไหลสถิตโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

778

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ: หลักธรรมกับการพัฒนาบุคลิกภาพโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ TAI

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

777

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม: การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงแรมและที่พัก โดยวิธีเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

776

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต: การเตรียมและการผลิตเนื้อหาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) ของนักศึกษา นศ.5501

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

775

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ : การพัฒนาทักษะความรู้นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาด้วยบทความทางวิชาการและวารสารทางเศรษฐกิจโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

774

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาองค์การ: เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ แอล.ที (L.T)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

773

การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA MODEL)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2556

772

การเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำของชาวบ้าน “กลุ่มรักษ์บ้านเกิด” ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

771

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาดิจิตอลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

770

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

769

การสร้างซอฟท์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจโฮมสเตย์ ในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

768

แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดน้ำชะขยะด้วยระบบบ่อปรับเสถียร กรณีศึกษา สถานที่กำจัดขยะ เทศบาลเมืองเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

767

การปนเปื้อนสารโลหะหนักในพืชและสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่รอบเหมืองทองคำ จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

766

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

765

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเตรียมความพร้อมด้านทักษะหลักที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

764

ผลของการฝึกด้วยตารางเก้าช่องและความเข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

763

การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

2556

762

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

761

การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT วิชาการศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

760

การพัฒนาการเรียนการสอน วิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ร่วมกับโปรแกรม MAPLE

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

759

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในจังหวัดเลยจากการเปิดรับสื่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

758

การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

757

ต้นแบบหุ่นยนต์ทรงตัวบนลูกบอล ทำสัญญา 2 ธ.ค.55

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

756

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

755

เทอร์มออิเล็กทริกมอดูลของฟิล์มบาง p-Ca-Co-O และ n-ZnO

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

754

การสำรวจชนิดพรรณไม้ป่าชุมชนดงสามขาแบบมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

753

การออกแบบและสร้างเครื่องมือกำเนิดไฟฟ้าเทอร์มออิเล็กทริกโดยใช้แร่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

752

การประเมินคุณภาพโปรตีนจากปลายเดือยและรำเดือยในสุกรหลังหย่านม ทำสัญญา 3 ธ.ค.55

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

751

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันและควบคุมมลพิษในทะเล: ศึกษาพันธกรณีของประเทศไทย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป

2556

750

ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเลย เขต 2

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

749

สภาพการดำเนินงานของห้องสมุดประชาชนในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต: กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชนเมืองแฟรงก์เฟิร์ต

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

748

เรื่องเล่าไทย ลาว : การวิเคราะห์อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

747

บทบาทของครูสังคมศึกษากับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา : กรณีศึกษาครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

746

ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป

2556

745

การเตรียมความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาในเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

744

วิธีการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำอาเซียนศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

743

วิถีวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

742

การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามคณะ: การวิจัยเชิงผสมผสาน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

741

การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2556

740

โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556

2556

739

ความหลากหลายและคุณค่าของอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556

2556

738

ทุนชุมชนกับการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์พืชสมุนไพร

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556

2556

737

ย่อยที่ 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

736

ย่อยที่ 3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

735

ย่อยที่ 2 ศักยภาพของการจัดการเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

734

ย่อยที่ 1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

733

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

732

ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

731

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทำสัญญา

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

730

การศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลี้ยงผึ้งที่มีนางพญาหนึ่งตัวและนางพญาสองตัวต่อสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

729

แนวทางการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

728

ศักยภาพและการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

727

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

726

การวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

725

รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการอ่านและเครือข่ายเยาวชนนักอ่านในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

724

การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

723

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำหมานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

722

ย่อยที่ 5 การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

721

ย่อยที่ 4 การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

720

ย่อยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

719

ย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

718

ย่อยที่ 1 การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2556

717

ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

716

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูสายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2555

715

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการของครูสายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

714

การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

2556

713

ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.)

2555

712

การจัดการระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน: ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กับกลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุบล ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2555

711

การลู่เข้าของผลเฉลยสำหรับปัญหาของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น โดยระเบียบวิธีการทำซ้ำแปรผัน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “พัฒนาเค้าโครงการวิจัย”

2555

710

การสร้างชุดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

709

การพัฒนากระบวนการคิดด้วยเทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) เพื่อการออกแบบในการทำโครงการออกแบบนิเทศศิลป์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

708

การพัฒนาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการร่วมมือของนักศึกษา นักศึกษาหมู่เรียน ศ.5401 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

707

การพัฒนาความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการร่วมมือของนักศึกษา นักศึกษาหมู่เรียนค.5403 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

706

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา ค.5201 เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา โดยใช้ตัวอย่างแบบฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กรณีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

705

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงนิพจน์แบบอินฟิกซ์เป็นนิพจน์แบบโพสต์ฟิกซ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

704

การพัฒนารูปแบบการกระโดดเชือกเพื่อพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกายของนักศึกษาสาขา พลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

703

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การไทเทรตบนพื้นฐานปฏิกิริยาการเกิดไอออนเชิงซ้อน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

702

การศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

701

การสร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ว.5312

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

700

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร : องค์ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของนักศึกษา ศ.5208 ศ.5105 และ ศ.5004 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบโดยตรง (Direct Instruction Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

699

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์”ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5411T ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสทรัคติวิสต์ (Constructivist Approach) โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

698

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการจัดการของนักศึกษา บ.5515ข เรื่อง หน้าที่ในการจัดการโดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

697

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษา บ.5514ข เรื่อง ระบบใบสำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

696

การพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5513 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

695

วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติโดยกรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

694

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิต : การผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ CIPPA MODEL

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

693

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อรายวิชาการบัญชีต้นทุน 1 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5402 โดยการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

692

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ : มารยาทการเข้าสังคมโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี.ไอ.(G.I)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

691

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์การและการจัดการของนักศึกษา ร.5303 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การโดยการสอนแบบบูรณาการสอดแทรก

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

690

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5402 เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนทางตรง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

689

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของนักศึกษา หมู่เรียน บ.5306 เรื่อง การวิเคราะห์งานโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : ซิปปา โมเดล

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

688

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน บ.5301 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

687

ผลการพัฒนาความสามารถด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของแฮร์โรว์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

686

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5201 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2555

685

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษาสาขาวิชาจัดการทั่วไป บ.5406 เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

684

ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้สื่อประสมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เรื่อง มารยาทการเข้าสังคม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

683

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ : สื่อมวลชนยุคใหม่ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ส.5401 โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

682

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งควบคุมแบบเงื่อนไขของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มเทคนิค TAI

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

681

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบเน้นความจำ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

680

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

679

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ: สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการสอนแบบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

2555

678

แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

677

แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ของกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

676

รูปแบบกลยุทธ์การตลาดสำหรับกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

675

คุณลักษณะธุรกิจกับประสิทธิภาพการทำงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรธุรกิจใน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

674

บทบาทสื่อพื้นบ้าน : พิพิธภัณฑ์พระครูวิจารณ์สังฆกิจ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

673

ฟังก์ชันต้นทุนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

672

การคัดเลือกข้าวทนเค็มในสภาพหลอดทดลอง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

671

ผลของสารสกัดสะทอน (Millettia leucantha Kurz) ต่อไขมันในเลือดในหนูเบาหวาน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

670

การศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระในผักพื้นบ้าน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

669

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดไผ่ร้อยกอ (Pogonatherum crinitum) ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตร็ปโตโซโตซิน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

668

ชนิดและปริมาณเชื้อราในบรรยากาศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

667

ผลของการเจืออลูมิเนียมต่อสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้าของฟิล์มบางผลึกซิงค์ออกไซด์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

666

วิธีการทำซ้ำแบบทั่วไปสำหรับปัญหาเชิงดุลยภาพและปัญหาจุดตรึงสำหรับกลุ่มนับได้ของการส่งแบบไม่ขยายใน ปริภูมิฮิลเบิรต์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

665

บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

664

ความเชื่อเรื่องบุญบาปในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

663

ผีขนน้ำ : การปรับตัวของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองเชียงคานสู่การเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

662

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

661

วิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

660

คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

659

ผลของการเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

658

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกวนสบู่สมุนไพร

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

657

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกกระเทียมสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

656

การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

655

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องและแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

654

สภาพการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

653

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

652

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

651

นิทานพื้นบ้านไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

650

การใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้เรียน รายบุคคล

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

649

ชุดควบคุมโคมไฟถนนประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

648

คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สถานประกอบการคาดหวัง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

647

การวิจัยเพื่อพัฒนาปั้มน้ำที่ใช้หลักการกระแทกมวลน้ำแบบถังคู่ทำงานสลับกัน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

646

เครื่องบดปลายเดือยเพื่อผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกรรายย่อย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

645

การพัฒนาสถานีวัดความเข้มแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ และความชื้น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

644

การศึกษาการวัดอัตราการผุกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วย Current Pulse Response (CPR)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

643

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก Data Acquisition (DAQ) ด้วยซอฟต์แวร์ Lab View

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

642

การดูดซับแคดเมียม โครเมียม และแมงกานีส โดยใช้วัสดุเซลลูโลสจากธรรมชาติ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

641

การฝังเม็ดแคลเชียม-เพคตินในไหมไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงยึดสามมิติสำหรับนำส่งยา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

640

การศึกษาผลการแช่น้ำต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารแกมมาแอมิโนบิวเทริกแอซิด (GABA) ในข้าวไร่งอกกล้อง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

639

การพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

638

สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-Si-Ca-P-O

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

637

ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการปรับเปลี่ยนความไวของ Staphylococcus aureus ต่อยาปฏิชีวนะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

636

การพัฒนารูปแบบการดำเนินคดีแพ่งทางสิ่งแวดล้อมโดยผู้เสียหายหลายรายของประเทศไทย : ศึกษารูปแบบการดำเนินคดีแพ่งแบบกลุ่มในคดีสิ่งแวดล้อม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

635

บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์การใช้ยาเสพติดของชุมชนในเขตตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

634

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประเพณีผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

633

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาน้ำผักสะทอนเพื่อการแปร รูปเป็นขนมขบเคี้ยว

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

632

ศึกษาการใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

631

การพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกธรรมชาติโดยใช้การวิจัยเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

630

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการคิดและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

629

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยรูปแบบการสอนจากสื่อนิทาน กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

628

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

627

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามศิษย์เก่าโดยแสดงผลผ่านแผนภูมิศาสตร์กูเกิลสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

626

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนากรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎตามหลักธรรมาธิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

625

การพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการในรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

624

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

623

การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

622

การศึกษาสภาพและความต้องการของโรงเรียนในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

2555

621

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงทวิภาคีของสถานศึกษา ขนาดเล็กโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

620

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

619

การบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

618

ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ ต.นาอ้อ จ.เลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

617

การออกแบบป้ายสื่อความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

616

การแยกเชื้อราจีนัสแคนดิดา จากช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่เทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุรี่

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

615

การจัดการความรู้การเพิ่มคุณค่าสื่อสร้างสรรค์งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

614

การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จังหวัดเลย : กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมศิลปะเชิงสุนทรียภาพ

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

613

การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

612

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านอีสาน

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

2555

611

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดเลยอย่างยั่งยืน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

610

ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ.เลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

609

การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ในการปลูกยางพารา

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

608

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดการใช้ประโยชน์จากเห็ดและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของเห็ดอย่างยั่งยืน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

607

การศึกษาและพัฒนาสำรับอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

606

การศึกษากระบวนการผลิตชาใบสะทอน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

605

แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ “ฝ้ายปลอดสารพิษ” จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

604

การบูรณาการภูมิปัญญาด้วยกระบวนทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากเบือก

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

603

ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

602

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

601

การคัดเลือกผึ้งพันธุ์ตัวผู้โดยวิธีการทดสอบความสามารถของลูก

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

600

การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์ที่เกิดจาการผสมข้ามสายพันธุ์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

599

โครงการย่อยที่ 6 การพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง มาตราสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

598

โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

597

โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน(หนังสือเล่มเล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องประเพณีท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุดแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

596

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

595

โครงการย่อยที่ 2 เทคนิคการสอนอ่านและเขียนแบบแจกลูกสะกดคำสำหรับนักเรียนที่บกพร่องด้านการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

594

โครงการย่อยที่ 1 การมีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

593

ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครูภาษาไทย ในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

592

การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามสภาพภูมิสังคมของชุมชนวัฒนธรรมนาอ้อ จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

591

การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว เชิงศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

590

การพัฒนาวินัยของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

589

การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

588

การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

587

การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

586

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

585

การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

584

ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

583

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

582

การสืบสานภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพริกในวิถีชีวิตไทเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

581

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริม สร้างสมรรถนะการจัดทำหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ สำหรับครู สายผู้สอนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

580

รูปแบบการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

2555

579

การพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำบ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ทุนเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

578

การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำเย็นโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก

ทุนกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

577

รูปแบบพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย -การออกแบบส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (อ.คมยุทธ์ ไชยวงษ์) -การพัฒนาสื่อโต้ตอบสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอัตโนมัติเพื่อเยาวชน (อ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์) -การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชย (อ.ศิริรัตน์ คำใส)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2554

576

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษถั่วมะคาเดเมียเหลือทิ้งจากการกะเทาะเปลือก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2554

575

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ดินซีเมนต์เพื่อการดาดพื้นที่ลาด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2554

574

การเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติกและการแปรรูป

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2554

573

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการผลิต:การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ (Torrance’s Future Problem-Solving Instructional Model) ร่วมกับการใช้กรณีศึกษา (Case Study) ของนักศึกษา บ.5201 บ.5202 และ บ.5308

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

572

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประกอบการธุรกิจชุมชน เรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนโดยรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation Instructional Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

571

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์: องค์ประกอบของการจัดเลย์เอาท์งานกราฟิกของนักศึกษา ศ.5105 โดยวิธีการสอนโดยตรง (Direct Instruction Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

570

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาห้อง บ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

569

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่องการนอร์มัลไลท์เซซันฐานข้อมูลของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หมู่เรียนบ.5412 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ วิทยาการจัดการด้วยวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

568

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการภาษีอากรของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5404T เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

567

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี 1 โดยใช้วิธีการเรียนการสอนของบลูม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

566

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียน บ.5110 โดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา (Case study)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

565

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติโดยกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของนักศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

564

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของนักศึกษา บ.5110 เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้กิจกรรมกระบวนการ2เรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

563

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5101 เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

562

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐของนักศึกษา บ.5404T เรื่อง การปรับวิธีการบัญชีเข้าสู่เกณฑ์คงค้างโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

561

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางระบบบัญชีของนักศึกษา บ.5304 เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

560

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งประเภทของนักท่องเที่ยวตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

559

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการค้าปลีกโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

558

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของนักศึกษา ศ.5207 เรื่อง ช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

557

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกลยุทธ์ของแบรด์ในตลาดธุรกิจโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

556

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและทฤษฏีการสื่อสารมวลชน: การจัดประเภทสื่อโทรทัศน์และรูปแบบรายการสื่อโทรทัศน์ด้วยกระบวนการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active Learning)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

555

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ของนักศึกษากลุ่มเลือกเสรี เรื่อง กลยุทธ์และศิลปะการพูดให้ประสบความสำเร็จด้านการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อช่วยสอนแบบสื่อมัลตีมีเดีย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

554

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ร.5302 โดยวิธีการสอนแบบใช้กรณีตัวอย่าง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

553

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์การของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5408 เรื่องภาวะผู้นำโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

552

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจหัวข้อเรื่องสถาบันของรัฐและเอกชนผู้มีบทบาทอิทธิพลต่อจริยธรรมธุรกิจและวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ห้องบ.5404T คณะวิทยาการจัดการโดยใช้วิธีเรียนแบบกลุ่มย่อย (Small Group) และแบบจิกซอ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

551

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจัดการสำนักงานเรื่องการวางแผนวิเคราะห์ระบบ และวิธีปฏิบัติสำนักงานโดยใช้เทคนิคการสอนเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป บ.5202 และ บ.5408

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

550

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของนักศึกษา บ.5404T เรื่อง ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ CIPPA

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

549

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี 2 ของนักศึกษา บ.5408 และ บ.5409 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าและหลักการบัญชีคู่โดยใช้แบบฝึกทักษะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

548

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา บ.5201 เรื่องการจัดทำงบการเงินของระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

547

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์: องค์ประกอบของกระบวนการการสื่อสารของนักศึกษากศ.ส.5401 แบบเน้นความจำ (Memory Model)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

546

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี1 : การวิเคราะห์รายการค้าและการบันทึกในสมุดรายวันขั้นต้น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

545

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสัมมนาปัญหาการจัดการ: กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยแบบกรณีศึกษา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

2554

544

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

543

การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมท้องถิ่นเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

542

การพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) เพื่อการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

541

ผลกระทบของธุรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม : กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

540

เว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

539

การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตในอาหารไก่เนื้อ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

538

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวนิเวศน์และการท่องเที่ยว หัวข้อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย สำหรับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

537

การศึกษาวิธีการทำแห้งไกแผ่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

536

การศึกษาระดับเมทไธโอนีนที่เหมาะสมในอาหารนกกระทาไข่

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

535

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

534

พฤติกรรมพึงประสงค์ของนักการเมืองในจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

533

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

532

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของครูดนตรีไทยกับหลักคำสอนในศาสนาพุทธ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

531

พฤติกรรมการใช้พจนานุกรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

530

การค้นหาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาโดยกระบวนการสุนทรียสนทนาเปรียบเทียบกับเครื่องมือวิจัยอื่น : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

529

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

2554

528

ปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

527

กลยุทธ์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของอุตสาหกรรมกล้วยน้ำว้าในจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

526

การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดยางพารา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

525

การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติคที่ผลิตแบคเทอริโอชินจากน้ำผักสะทอน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

524

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ต่อหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

523

พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

522

มาตรการทางกฎหมายไทยกับการอนุวัติการตามพิธีสารกรุงมอนทรีออลว่าด้วยสารที่ทำลายชั้นโอโซน ค.ศ.1987

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

521

การพัฒนาทักษะการสร้างคำในภาษาอังกฤษ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

520

การวิเคราะห์เนื้อหาบทละครเรื่อง Twelfth Night ตามหลักศีลห้าในพุทธศาสนา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

519

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยที่มีต่อสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

518

การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเต้นแอโรบิคสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยนักวิจัยหน้าใหม่ ปี 53

2554

517

แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

516

การจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาดี ตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

515

แนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการธุรกิจสปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

514

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่มขุมทองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

513

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

512

รูปแบบการสื่อสารและบทบาทของผู้นำชุมชนด้านการจัดการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนบ้านไม้เก่าอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

511

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

510

การวิจัยและพัฒนาแกนข้าวโพดที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

509

ปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

508

การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิลโทนดีอะเซลิลเลส

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

507

การศึกษาผลการใช้ปลายเดือยเป็นแหล่งพลังงานทดแทนปลายข้าวในอาหารสุกรหลังหย่านม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

506

การเตรียมฟิล์มบาง p-Ca3Co4O9/n-CaMaO3 ด้วยระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบพัลส์ดีซีสองขั้วไม่สมมาตร

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

505

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้จากการปลูกยางพาราในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

504

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

503

การพัฒนาระบบสารสนเทศสปาสมุนไพรเพื่อสุขภาพในจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

502

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรท้องถิ่นสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

2554

501

การศึกษาอัตลักษณ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นในธุรกิจ สปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

500

แนวทางการพัฒนาอาหารสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสปาสมุนไพรจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

499

ชุดโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

498

ผลของการใช้ปลายเดือยทดแทนปลายข้าวต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

497

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณีบุญ ข้าวจี่ของตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

496

การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

495

การพัฒนาแผนชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองกุง ตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

494

การวิเคราะห์ความต้องการปัญหาและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

493

ศิลปกรรมท้องถิ่นในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

492

แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

491

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนโยบายการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคลากรสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

490

ผลของการใช้ชุดสื่อการสอนการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษที่มีต่อความผิดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

489

การพัฒนาทักษะการพูดด้วยเทคนิคการเล่านิทานในวรรณคดีสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

488

การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

487

ศักยภาพพหุปัญญาของนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

486

การพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเขตจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

2554

485

ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

484

ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในวนอุทยานภูผาล้อม อ.นาด้วง จ.เลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

483

การพัฒนาคอลัมน์แยกโปรตีนโดยใช้เซลลูโลสที่มีรูพรุนรูปทรงกลมจากซังข้าวโพด

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

482

ภูมิปัญญากับการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

481

ความหลากชนิดของราน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วย น้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง) อ.เมือง จ.เลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

480

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กรณีศึกษา : ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

479

การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์ใน ประเทศไทย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

478

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบ

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

477

ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนภาษาไทยในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

476

การใช้คุณค่าทางภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

475

การออกแบบพัฒนางานศิลปหัตถกรรมประเภทของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

474

แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้ง บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

473

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

472

แนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจากของชาวจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

471

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของครูผู้สอนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย

งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

2554

470

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

469

การศึกษาและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม การทำผ้าห่มนวม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

468

การสร้างฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

467

การศึกษาคุณภาพของเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราที่ปลูกในจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

466

การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านจังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

465

การจัดการขยะมูลฝอยอินทรีย์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

464

ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัส แคนดิดาในช่องปาก

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

463

การวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นผีตาโขน

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

462

การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นบทเรียนศิลปหัตถกรรม

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

461

รูปแบบการพัฒนาครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

460

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

459

ข้อเสนอเชิงนโยบายการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

2554

458

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

2553

457

โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการบริการอาหารว่างในจังหวัดเลย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2553

456

การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีผีตาโขนประเพณีผีขนน้ำ และประเพณีดอกไม้ : การออกแบบสร้างสรรค์ชุดการแสดงสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553

2553

455

กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของวิถีไทเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553

2553

454

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว.

งบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี) ปีงบประมาณ 2553

2553

453

ผลการยับยั้งเชื้อราของสารสกัดจากขิงและกระเทียมบนผิวหน้าไส้กรอกเปรี้ยว

งบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี) ปีงบประมาณ 2553

2553

452

แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2553

2553

451

การศึกษาการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ของนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ พึงพอใจในการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

450

ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

449

ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

448

ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโซ่คุณค่า และการดำเนินงานของกิจการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผ้าทอ/เสื้อผ้าในจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

447

แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

446

การวิจัยและออกแบบหม้อไอน้ำขนาดเล็กความดันต่ำสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

445

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

444

พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

443

เปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาถิ่นจังหวัดเลยและภาษาไทยมาตรฐาน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

442

สภาพและปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

441

พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

440

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

439

ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระอธิการบำรุงสิริปุญญฺโญ วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

438

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

437

การสร้างเสริมพฤติกรรมและทักษะการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

436

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสัตววิทยา เรื่อง ไฟลัมอาร์โทโพดา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา วิชาชีววิทยาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

435

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา 2554

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

434

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

433

การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของแก๊สชีวภาพที่ได้จากถังหมักขนาด 200 ลิตร

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

432

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตสวนป่านาปอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

431

ผลของการใช้รำเดือยทดแทนรำข้าวในอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

430

การคำนวณเชิงสัญลักษณ์ของสมการเชิงอนุพันธ์ Forkker-Plank โดยระเบียบวิธีการทำซ้ำแปรผัน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

429

ความหลากชนิดของแมลงปีกแข็งในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

428

องค์ประกอบและโครงสร้างของแร่ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

427

เตาเผาถ่านเอนกประสงค์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

426

การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง อันตรายจากสภาพแวดล้อม ในการทำงานและการป้องกันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

425

การศึกษาความคาดหวังและสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

424

การศึกษาผลของสารสกัดจากใบประยงค์ (Aglia odorata) และใบสาบเสือ (Eupotarium odoratum) ต่อจำนวนเม็ดเลือดและขนาดสมองในหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

2553

423

การศึกษาฤทธิ์ฆ่าแมลงของสารสกัดจากผลหนามแท่ง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2553

2553

422

การศึกษา วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของแร่เหล็ก และการทดลองถลุงแร่จากพื้นที่จังหวัดเลยด้วยเตาไฟฟ้า ขนาดเล็ก

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

421

การพัฒนาบุคลากรปริญญาตรีเพื่อความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2553

420

การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

419

การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

418

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

417

การพัฒนาเนื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากทรัพยากรธรณีสรรหาใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

416

ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 5 โครงการย่อย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

415

การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษาหมู่บ้านโนนฟากเลย กระบวนการแบบมีส่วนร่วม

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

414

การวิจัยและพัฒนาศิลปะการแสดงท้องถิ่นของจังหวัดเลยโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

413

การดำรงอยู่และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการนวดแผนไทย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

412

การพัฒนารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

411

การวิจัยและพัฒนากระบวนการในพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปีบ้านทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อประยุกต์การแสดง ฟ้อนเจ้าฟ้าฮ่มขาวชาวเมืองเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

410

การใช้คุณค่าทางภูมิศาสตร์พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวธรรมชาติ

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

409

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรสู่ธุรกิจชุมชน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

408

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการศึกษาไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

407

ศักยภาพของคนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคานเมืองเชียงคาน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

406

การศึกษาการให้ผลผลิตน้ำผึ้งพันธุ์ที่เลี้ยงโดยมีการขังนางพญาและไม่มีการขังนางพญาภายในหีบรังเลี้ยงแบบชั้นเดียว แบบสองชั้น และแบบสามชั้น

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

405

การสร้างเสริมโภชนาการของเด็กวัยเรียนในเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

404

ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไลเคน ณ สวนรุกชาติ ภูแปก อ.ภูเรือ จ.เลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

403

การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพรต้านฤทธิ์พิษงูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

402

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐาน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

401

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

400

วิถีการปลูกข้าวไร่และคุณประโยชน์ของข้าวไร่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

399

การสร้างฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

398

รูปแบบการพัฒนาครูในจังหวัดเลยที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่มีวุฒิทางสาขาคณิตศาสตร์

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

397

การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นในเขตจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

396

ความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำเลยเขตอำเภอ ภูหลวง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

2553

395

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

394

รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ของชุมชนหมู่ 4 บ้านท่ามะนาว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับสกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

393

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการค้าของกลุ่มอาชีพทอผ้าเทศบาลตำบล นาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

392

การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดเลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย

2552

391

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

390

การศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

389

การศึกษาปัญหาด้านกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพจักสานในเขตเทศบาล ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

388

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

387

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

386

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

385

สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในสื่อวิทยุชุมชนของประชาชนในเขต จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

384

ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (โครงการร่วมมือกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

383

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ พึงพอใจต่อบทเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

382

การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุในการวิเคราะห์ปัจจัยของการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

381

บทเรียน E-Learning พร้อมสื่อเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียน E-Learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

380

ระบบตรวจจับและประมวลผลภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่องานด้านความปลอดภัย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

379

การศึกษาระบบจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษา : งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

378

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มและน้ำแข็งที่ผลิตในจังหวัดเลย โดยการตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและ E.coli

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

377

การทดสอบความไวต่อสารสกัดหยาบจากรากนมน้อย (Polyalthia evecta (Pierre) Pinet&Gagnep) ของเชื้อ Candida albicans ด้วยวิธีดิส ดิฟฟิวชั่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

376

แนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

375

การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของระบบนิเวศในเขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

374

การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจพื้นที่ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

373

การออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดสมบัติเทอร์ มออิเล็กทริก

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

372

ศึกษาความสัมพันธ์ของทำนองเพลงไทยกับเพลงไทยยอดนิยม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

371

การพัฒนารูปแบบ Video CD กีต้าร์คลาสสิคเพื่อสอนนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาและสาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

370

การพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่อง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

369

การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายวิชา พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

368

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงานอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

367

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

366

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

365

การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากแรงบันดาลใจในศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

364

เครื่องผสมน้ำยางพารากับสารเคมีขนาดเล็ก

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

363

การพัฒนาเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

362

การศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีและจำแนกชนิดของแร่เหล็กจากพื้นที่จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

361

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

360

การวิจัยและพัฒนาการใช้ส่วนผสมเถ้าแกลบเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซีเมนต์บล๊อค

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

359

การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยใช้ไทริสเตอร์

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

358

การวิจัยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (โครงการร่วมมือกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

357

ปัญหาด้านวากยสัมพันธ์ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

356

การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบลวดลายผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

355

การมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีนักศึกษาภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

354

พัฒนาการบันทึกโน้ตลายพื้นบ้านอีสานเป็นทางขิม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

353

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท กรณีศึกษาสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

352

เตาขนาดเล็กสำหรับผลิตแท่งถ่านชาโคลเพื่อใช้ในงานวาดเขียน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

351

เตาขนาดเล็กสำหรับผลิตแท่งถ่านชาโคลเพื่อใช้ในงานวาดเขียน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

350

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

349

การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านสาขาการผลิตและการบริโภคนางคำพัน อ่อนอุทัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

348

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านหนองกุง ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

347

อนาคตภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2552-2562)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

346

การศึกษาแนวทางการจัดการห้องสมุดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2552

345

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตอาหารโปรตีนสูงจากเห็ด

งบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2552

2552

344

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วมะคาเดเมียของกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

งบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีงบประมาณ 2552

2552

343

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตผักเมืองหนาวแบบอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเกษตรกรบ้านหินสอ อ.ภูเรือ จ.เลย

งบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2552

342

การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพารา สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552

2552

341

การสื่อสารในชุมชนเพื่อการจัดการความรู้เรื่องการปลูกและการผลิตยางพาราในเขตจังหวัดเลย

งบสนับสนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2552

2552

340

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจที่พักและธุรกิจร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

2552

339

การวิจัยพัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชนท้องถิ่นสำหรับการนำเสนอภาพลักษณ์ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

2552

338

ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

2552

337

รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ของชุมชนหมู่ 4 บ้านท่ามะนาว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

2552

336

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการค้าของกลุ่มอาชีพทอผ้าเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบสำนักงานกองทุนสนับสนุนการิวจัย (สกว.) ภายใต้โครงการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2552

2552

335

โครงการศึกษาประเพณีเลี้ยงบ้านของชาวไทดำหมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552

2552

334

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอภูเรือจังหวัดเลย

งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552

2552

333

ยุววิจัยท่องเที่ยว:การบูรณาการการศึกษา เศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันความเป็นชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552

2552

332

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้จำเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเชิงพหุภาคีของผู้บริหารสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

331

แนวทางการพัฒนา Contract farming ระหว่างจังหวัดเลย และแขวงไชยบุรี สปป.ลาว

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

330

ชาวถิ่นบ้านหมันขาว : การปรับตัวและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

329

การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพหัตถกรรมดินเผาพื้นบ้าน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

328

คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไพลีการ แลคทูโรเนส

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

327

การสกัดโอลิโกแซคคาไรด์จากพืชตระกูลถั่วและการประยุกต์ใช้ในขนมปัง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

326

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

325

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขต ป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

324

การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในสวนกล้วยน้ำว้า

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

323

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เสริมสร้างคุณค่าทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนลุ่มน้ำเหือง-โขง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

322

การศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณค่าและการพัฒนาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาด้านการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

321

การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน : กรณีศึกษาบ้านหนองบง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

320

การเปรียบเทียบสังคม วัฒนธรรม และประเพณี ของชาวไทดำแขวงหลวงน้ำทา กับหมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

319

ห้องสมุดผู้สูงอายุจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

318

วิสัยทัศน์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

317

บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยข้อมูลท้องถิ่น : บทเรียนของฉันในสวนยางพารา จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

316

การพัฒนาคลังความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้านในพิธีกรรมการบำบัดความเจ็บป่วยของอาณาชาติพันธ์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

2552

315

การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยกล้วย

งบประมาณจากคลินิกวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2551

2551

314

ความต้องการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551

2551

313

ความรู้ความสามารถของนักบัญชีในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551

2551

312

เรื่อง ทัศนคติของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลยที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยว

งบประมาณจากสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2551

2551

311

การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

2551

310

โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ยืนยาว

งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปีงบประมาณ 2551

2551

309

ยุววิจัยท่องเที่ยว

งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2551

2551

308

การศึกษาสมดุลซิลิคอนในคน

งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ปีงบประมาณ 2551

2551

307

โครงการวิจัยสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น

งบสถาบันพระปกเกล้า ปีงบประมาณ 2551

2551

306

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

305

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

304

การประเมินการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

303

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

302

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

301

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

300

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

299

การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลย สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

298

ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยวิธีวิเคราะห์พหุระดับ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

297

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

296

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาศิลปะการแสดง เรื่อง ประเภทของระบำ รำ ฟ้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

295

การประเมินการจัดการเรียนรู้กีฬาวอลเลย์บอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

294

การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

293

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบต่าง ๆ ของร่างกายกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพียซำพุวิทยา จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

292

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำมัน และโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

291

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สำนักงานเขตพื้นการศึกษาเลยเขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

290

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงโคพื้นเมือง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปางคอม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

289

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง กล้วยน้ำว้าและผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน ตาดซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

288

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

287

การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 2

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

286

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาด้วงวิทยา เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

285

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

284

ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปการจัดการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

283

การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ชุมชนต้นแบบในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาในประเทศไทยและสปป.ลาว

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

282

การประเมินโครงการครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 โดยใช้รูปแบบซีโป

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

281

การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

280

การพัฒนากิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

279

การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

278

วิจัยเชิงประเมินโครงการน้ำประปาดื่มได้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

277

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษา บ้านยุกง ตำบลกระเสาะ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

276

การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนบ้านโนนลาน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

275

ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

274

การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

273

การจัดการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่บ้านน้ำเย็น ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

272

การบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

271

การใช้เทคโนโลยีนิเวศในการจัดการอนุรักษ์ค้างคาวถ้ำผายาตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

270

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศโรงเรียนกับความผูกพันต่อโรงเรียนตามการรับรู้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

269

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในงาน ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

268

สมรรถนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

267

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในคณะศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

266

สมรรถนะด้านคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ เขต 2 ตามการรับรู้ของข้าราชการครู

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

265

การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศิลปกรรมและวัฒนธรรมสำหรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในเขตตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

264

การศึกษาสารสกัดพืชที่เหมาะสมควบคุมผักปลอดสารพิษในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

263

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

262

คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพของประชาชนในตำบลนาดินดำที่ทำงานในเหมือองแร่เหล็ก (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

261

การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้าน : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนนาดินดำ จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

260

การศึกษาปริมาณและขนาดของฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

259

การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหมู่บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย (ร่วมกับ สกว.)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

258

การศึกษาปริมาณความกระด้าง เหล็กและแมงกานิสในน้ำประปา เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

257

ซอกระบั้ง : เครื่องดนตรีพื้นบ้านจังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

256

บทบาทพระสงฆ์ในงานสวัสดิการสังคม กรณีศึกษาพระราชธรรมนิเทศและพระสุวิทย์ ธีรธมโม

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

255

ทัศนคติและความเข้าใจของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเลยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาขาดิจิตอลท์ อาร์ต ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

254

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

253

ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

252

การสร้างหมุดหลักฐานทางดิ่งและถ่ายค่าระดับทะเลปานกลางจากหมุดหลักฐานทางดิ่งแห่งชาติ หน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ถึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

251

การคำนวณและการวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็ก ทริกของสารระบบ BSCCO

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

250

สภาพการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยในรอบ 75 ปี (พ.ศ.2476-2550)

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

249

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในกระบวนการบริหารงบประมาณของเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

248

ศึกษาสภาพปัญหาและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

247

บทบาทของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

246

ความเข้าใจการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

245

การศึกษาสภาพและความต้องการของนักศึกษา อาจารย์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

244

ติดตามคุณภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2549-2550

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

243

กลยุทธ์พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราของเกษตรกรตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

242

ความวิตกกังวลต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

241

การวิเคราะห์หาปริมาณไซยาไนด์ในน้ำด้วยเทคนิคโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสโดยใช้วิธีนอลฟาทาลีน

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

240

การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยนิ้วมือ

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

239

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

238

การดูดซึมธาตุเหล็กจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเสริมเหล็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาวะโลหิตจาง

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

237

การสังเคราะห์พหุผลึกและศึกษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เชิงทฤษฏีของ In2Te3

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

236

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวัดของชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

235

แนวโน้มและความพึงพอใจของนักศึกษา กศ.บป. ต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

234

โลกทัศน์ของชาวบ้านต่อการละเล่นแห่ต้นดอกไม้ ศึกษากรณีบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

233

การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของเฟิร์นในเขตวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2551

232

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว) ปีงบประมาณ 2551

2551

231

การศึกษาวัดในเขตอำเภอเมือง เชียงคาน ท่าลี่ ด่านซ้าย และนาแห้ว เพื่อนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรม : เส้นทางชมและศึกษาผลงานศิลปกรรมวัดในเขตจังหวัดเลย

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว) ปีงบประมาณ 2551

2551

230

การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตยางแผ่นกรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเจ้าของสวนสงเคราะห์ภูหงส์ทองยางพารา

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา/ท่องเที่ยว)

2551

229

การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศิลปกรรมและวัฒนธรรมสำหรับการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ในเขตตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

228

การศึกษาสารสกัดพืชที่เหมาะสมควบคุมผักปลอดสารพิษในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

227

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

226

การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้นิทานพื้นบ้าน : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนนาดินดำ จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

225

การศึกษาปริมาณและขนาดของฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

224

การเพิ่มพลังอำนาจต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหมู่บ้านหนองฮี ตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

223

การศึกษาปริมาณความกระด้าง เหล็กและแมงกานิสในน้ำประปา เทศบาลตำบลนาดินดำ จังหวัดเลย

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

222

การศึกษาแนวทางเพิ่มผลผลิตกรณีศึกษากลุ่มศิลปะพื้นบ้านผีตาโขนและเครื่องปั้นดินเผา

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท (ABC-PUS/MAG) ประจำปี 2551

2551

221

การพัฒนาเทคนิคการขึ้นรูปหัตถกรรมดินเผา

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551

2551

220

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดทองทอดสมุนไพรบรรจุกระป๋อง

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

2551

219

การพัฒนาไส้กรอกเปรี้ยวเห็ดนางรม

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

2551

218

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยว

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

2551

217

ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตขนมขบเคี้ยวจากแคบหมู

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

2551

216

การพัฒนาการผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพจากโยเกิรต์ นมถั่วเหลือง

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ประจำปี 2551 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

2551

215

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนตำบลโดย วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

214

การพัฒนาสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขององค์การบริหารส่วนตำบลโดย วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

213

การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

212

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการระบบคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

211

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

210

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

209

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาลาย ผ้าทอพื้นบ้าน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

208

การตรวจสอบคุณภาพและศึกษาคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำผึ้งบางชนิดที่ผลิตและเก็บใน เขตจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

207

การใช้น้ำส้มสายชูจากน้ำมะพร้าวเป็นสารช่วยให้ยางจับตัวสำหรับการผลิตยางแผ่น กรณีศึกษา : กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้วบ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน และกลุ่มเกษตรกรทำสวนกกดู่ บ้านกกดู่ ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

206

พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาด้วง อำเภอ นาด้วง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

205

การศึกษาและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

204

เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

203

การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

202

โครงการวิจัยการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

201

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

200

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและแนวทางพัฒนาการจำแนกเห็ดมีพิษอย่างบูรณาการ

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

199

โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

198

การจัดการความรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

197

การศึกษาหารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์คุณภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดเลย ขอนแก่น และหนองบัวลำภู

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

196

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอบทความทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

195

การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

194

การศึกษาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราในจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานีและหนองคาย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2550

193

ศึกษารูปแบบและพัฒนาการฟ้อนพื้นบ้านไทยดำบ้านนาป่าหนาดตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

192

ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าธรรมชาติอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

191

ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

190

วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแสดงลำตับเต่าสู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย (ศิลป์มีชีวิต)

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

189

คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไฟล์ กาแลคทูโรเนสในข้าวขาวดอกมะลิ 105

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

2551

188

การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งกล้วยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต

งบประมาณจาก สกว. ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

187

การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

186

การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

185

การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

184

การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

183

แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

182

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ เขตชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

181

การประมาณค่าจุดตรึงของกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งแบบเกือบไม่ขยายเชิงเส้นกำกับในปริภูมินาค

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

180

สุนทรียศาสตร์ในผลงานศิลปกรรมวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

179

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

178

การนวดแผนไทย : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

177

ความรู้ ความเข้าใจและความต้องการสื่อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

176

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้า : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

175

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

174

การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฉายวัสดุทึบแสงใช้ในการเรียนการสอน

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

173

การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย โดยการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียของ Pearson

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

172

การจัดทำคลังคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเลยจากเรื่องเล่า : กรณีศึกษาตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

171

สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

170

การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเขตตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

169

การจัดการความขัดแย้งในชุมชน : การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

168

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและการมีสัมมาทิฐิด้วยนิทานพื้นบ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

167

การจัดการความขัดแย้งในชุมชน : การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

166

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณีศึกษาบ้านโพน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

165

การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยกึ่งอัตโนมัติสำหรับการ เพาะเห็ด

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

164

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลหนามแท่ง

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

163

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา:กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

162

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียน เรื่อง โขนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยสถานการณ์การเรียน 3 ลักษณะ

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

161

ข้อเสนอด้านเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

160

การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

159

อาถรรพณ์และไสยเวทในกฎหมายตราสามดวง (บทบังคับตามกฎหมาย)

งบกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550

2550

158

โครงการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

งบประมาณโครงการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษาระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก แนวตอนใต้ ของสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550

2550

157

พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย

งบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2550

156

การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Window II) ประจำปี 2550

2550

155

การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Window II) ประจำปี 2550

2550

154

การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (Window II) ประจำปี 2550

2550

153

แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Window II) ประจำปี 2550

2550

152

การศึกษาการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550

2550

151

การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลยางพาราของจังหวัดเลย

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550

2550

150

ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย กรณีศึกษาด้านทรัพยากร

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550

2550

149

การพัฒนารูปแบบโรงรมควันยางแผ่น จังหวัดเลย

งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยางพารา) ปีงบประมาณ 2550

2550

148

บริหารจัดการงานวิจัย ปี 2550

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

147

การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

146

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

145

การวิจัยและพัฒนากระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนครูและการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

144

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักศึกษาลาวในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

143

การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

142

การศึกษาสังคมของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลย ในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

141

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลยในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

140

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำและผลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากรบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 12 แห่ง

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

139

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

138

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

137

คุณภาพชีวิตครู : กรณีศึกษาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

136

การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วและการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต กรณีศึกษา:กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

135

การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อสร้างระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

134

ศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

133

การพัฒนารูปแบบชุดการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

132

การเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

131

การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้จีเติกอัลกอริทึม

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

130

การพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

129

ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

128

การวิจัยและพัฒนา Courseware ทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

127

โครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

126

การศึกษาเฉดสีธรรมชาติสำหรับการย้อมผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองน้ำใส กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : กรณีศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากขมิ้นและกระชายดำ

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

125

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

124

การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

123

การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

122

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์:กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้าย จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2550

2550

121

โครงการการศึกษาการทำความเย็นจากการแผ่รังสีกลางคืนภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย

งบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2549

120

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

งบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน

2549

119

โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF องค์การสหประชาชาติ

2549

118

โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

งบประมาณสำนักงาน UNDP ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

117

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Developments of Youth Tourism Noetworks among thh Greater Mekong Sub-region Countries.

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

116

การพัฒนาโจทย์วิจัยการผลิตพืชผักเมืองหนาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

115

คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

114

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

113

การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

112

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

111

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย

งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

110

แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย

งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

109

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

108

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

107

การพัฒนารูปแบบการประสานข้อมูลและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

106

การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชนเชิงเขา : กรณีศึกษาบ้านท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

งบประมาณเครือข่ายการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2549

2549

105

ใช้ประโยชน์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผำ

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

104

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

103

การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

102

เครื่องสกัดสารใบสบู่ดำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

101

ศึกษาเปรียบเทียบท่าฟ้อนรำนาฎศิลป์ไทย-ลาว

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

100

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

99

การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหยวกกล้วยโดยยีสต์ด้วยวิธีการหมักแบบกึ่งกะ

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

98

การศึกษาความหลากหลายชนิดของราน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเมือง หมู่ที่11 และหมู่ 12 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

97

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคาเดเมีย (Macadamia tetraphylla) ในสภาพที่ปลอดเชื้อ

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

96

ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ต่อจำนวนเม็ดเลือด (Hacadamia ) ของแมลงวันผลไม้ระยะตัวหนอน

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

95

การสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (2549)

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

94

ไผ่กับวิถีชีวิตชุมชนชาวเลย:กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าวหมู่บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จ.เลย

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

93

การพัฒนาวิธีการจัดการฐานข้อมูลสูญหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นยำและอำนาจการทดสอบเปรียบเทียบกับอีเอ็มและสิสท์ไวน์:เทคนิคมอนติคาร์โล

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

92

การดูดซับทองแดงทางชีวภาพด้วยกากของเสียจากขบวนการผลิตไวน์

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2549

2549

91

การประเมินรังสีดวงอาทิตย์ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเลย

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2548

2548

90

การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้นของสมุนไพรไผ่ร้อยกอในเขตจังหวัดเลย : กรณีศึกษาการขับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มฮอร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตออกทางปัสสาวะในคน

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2548

เลือกปีงบประมาณ

89

โครงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

เลือกปีงบประมาณ

88

การศึกษาวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมและนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

87

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเลย-ลาว

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

86

การจัดการความรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านหาดแห่ บ้านคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

85

การวิจัยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยว “สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว จังหวัดเลย” กรณีอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

84

การวิจัยและพัฒนาการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดระบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทองผ้าบ้านก้างปลาและกลุ่มจักสานบ้านกลาง จังหวัดเลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

83

โครงการพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อแก้ไขความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

82

โครงการศึกษาสภาพกลไกและศักยภาพการบริหารจัดการแก้ไขความยากจนระดับจังหวัด

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

81

การวิจัยและพัฒนาส้มตำสูตรไทย –เลย ด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

80

การศึกษาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของผลไม้ท้องถิ่นในเขต ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

79

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

78

การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดหน้าจากขมิ้นชัน” บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

77

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น เรื่อง บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นชุด “แม่น้ำเลย”

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

76

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของท้องถิ่นเขตภูมิศาสตร์อีสานตอนบน

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

75

โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

74

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผีตาโขนจังหวัดเลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

73

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบน

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

72

การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานเหนือ

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

71

การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานวิจัยที่ได้รับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ 2548

2548

70

ผลของจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) ที่มีต่อผลผลิตของผักกาดกวางตุ้ง

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547

2547

69

ความหลากหลายของสังคมมดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในเขต จ.เลย

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547

2547

68

การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของปลานิลยอเพื่อลดต้นทุนการผลิต

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547

2547

67

ลักษณะภาษาในกฎหมายตราสามดวง

งบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2547

2547

66

การพัฒนาแหล่งทุนจังหวัดเลย

งบสภาวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณปี 2547

2547

65

การพัฒนากระบวนการหมักและบ่มสุราแช่พื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547

2547

64

โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชายแดนลุ่มน้ำเหือง-โขง กรณี แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย

งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547

2547

63

โครงการวิจัยสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่จ.เลย

งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547

2547

62

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนเชิงนิเวศแบบยั่งยืน : กรณีชายแดนลุ่ม น้ำเหือง – โขง บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547

2547

61

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไวน์ กระชายดำ

งบเครือข่าย ฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณปี 2547

2547

60

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

59

วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษา : อุทธยานแห่งชาติ ภูกระดึง

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

58

วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกรณีศึกษา : ในโรงเรียนเขตอำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

57

การวิจัยและพัฒนาวิจัยการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

56

การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฏอีสานตอนบน กรณีศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปรัชญาท้องถิ่นของโรงเรียนในฝัน จังหวัดขอนแก่น

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

55

การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สถาบันราชภัฏเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

54

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดเลย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ต่ำ จำนวน 2 แห่ง

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2546

53

การวิจัยและพัฒนาสำรับ/ตำรับอาหารสุขภาพไทยจากท้องถิ่นสู่ครัวโลก อาหารอีสาน

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2546

52

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

51

การวิจัยและพัฒนาการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น จากภูมิปัญญาบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

50

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนห่างไกลในเกาะแก่งและแหล่งทุรกันดาร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

49

โครงการวิจัยในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเลย

งบสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาชุดโครงการ สกอ. ปีงบประมาณปี 2547

2547

48

โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลและสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อพัฒนา ศักยภาพชุมชน

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2547

2547

47

รูปแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ที่สอดรับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณปี 2547

2547

46

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน จ.เลย

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

45

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

44

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า OTOP : แปรรูปพริกสู่อาหารว่างและอาหารคาว

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

43

โครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

42

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

41

การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างกุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผักและผลไม้ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

40

การแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

39

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเลย สมัยอิทธิพลล้านช้าง และสยาม

'งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

38

อิทธิพลต่อการตัดแต่งดอกต่ออนุภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์ลูกผสม บรอคโคลี่ คะน้า ในจังหวัดเลย

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

37

กบฏผู้มีบุญบ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

36

การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในน้ำ อ่างเก็บน้ำ หมานตอนบนโดยเทคนิค Gc และ H PLC

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

35

การสร้างวัตถุดูดซับเสียงจากกระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

34

การวิเคราะห์หาปริมาณของโปโตเอสโตรเจน (จีนีสทีนแลคไดแอดซีน ) ในกระชายดำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปี 2546

2546

33

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

2546

32

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

2546

31

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดการ และการมีส่วนร่วมกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

2546

30

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

2546

29

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

2546

28

โครงการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2538 – 2545

งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2546

2546

27

การจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

26

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายดำให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

25

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่ม/ องค์กรชุมชนที่เกิดจากการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

24

สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

23

บทบาทของชุมชนร้านค้าบริเวณสถาบันราชภัฏเลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

22

ประเพณีผีตาโขนกับการพัฒนาอาชีพศิลปหัตถกรรมของชุมชนท้องถิ่น

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

21

การใช้สัทอักษรเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนน้ำภู อ.เมือง จ.เลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

20

เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

19

ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

18

การศึกษาผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการป้องกันโรคแอนแทรคโนสในองุ่นสาเหตุจากเชื้อรา

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

17

หมอลำเรื่อง

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

16

การสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยเน้นการปฏิบัติการสำหรับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถาบัน ราชภัฏเลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

15

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของการเล่นท้องถิ่นจังหวัดเลย : กรณีศึกษาผีตาโขนอำเภอ ด่านซ้ายกับผีขนน้ำบ้านนาซ่าวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

14

ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ตามแนวการพัฒนาภาษาแบบธรรมชาติที่ส่งผลต่อความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

13

ศึกษาคุณภาพไวน์พื้นบ้านจังหวัดเลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

12

การศึกษาระดับและชนิดของการใช้น้ำมันพืชในสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

11

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

10

บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลยตามความคิดเห็นของประธานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

9

การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อและวิธีการเพาะเห็ดไข่ (เห็ดระโงก) (คืนทุนวิจัย)

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตงไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการจัดการของเหลือทิ้งจากแตงไทย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

7

จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

6

ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

5

การศึกษาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาการสนทนากลุ่ม

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

4

ผลของการจัดกิจกรรมการหลังการฟังนิทานโดยการเล่าเรื่องนิทานในรูปแบบการวาดแผนที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

3

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่ผลิตในอำเภอเชียงคานโดยการบรรจุแบบสูญญากาศ

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

2

โทษและการลงโทษในกฎหมายตราสามดวง

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545

1

ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ที่มาของโขนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเลย

เงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2545

2545Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141