Untitled Document

โครงการวิจัยและพัฒนา

จำนวนโครงการทั้งหมด 167 โครงการ

ลำดับ โครงการ ไฟล์
1

ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ที่มาของโขนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
คณะ:ครุศาสตร์
2

โทษและการลงโทษในกฎหมายตราสามดวง

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ชาคริต อนันทราวัน
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่ผลิตในอำเภอเชียงคานโดยการบรรจุแบบสูญญากาศ

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
คณะ:วิทยาการจัดการ
4

ผลของการจัดกิจกรรมการหลังการฟังนิทานโดยการเล่าเรื่องนิทานในรูปแบบการวาดแผนที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์นิรัตน์ กรองสะอาด
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Penguins.jpg
5

การศึกษาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาการสนทนากลุ่ม

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์พงษ์เดช สารการ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6

ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์พัชรี ปัญญานาค
คณะ:วิทยาการจัดการ
7

จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์วรพรรณ ภูวิจารย์
คณะ:วิทยาการจัดการ
8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตงไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการจัดการของเหลือทิ้งจากแตงไทย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์วินัย สุตันตั้งใจ อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9

การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อและวิธีการเพาะเห็ดไข่ (เห็ดระโงก) (คืนทุนวิจัย)

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10

บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลยตามความคิดเห็นของประธานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์สุจารี แก้วคง
คณะ:วิทยาการจัดการ
11

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุทิน สุขคง
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12

การศึกษาระดับและชนิดของการใช้น้ำมันพืชในสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์สุภาวดี สำราญ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13

ศึกษาคุณภาพไวน์พื้นบ้านจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์โสภา ธงศิลา
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14

ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ตามแนวการพัฒนาภาษาแบบธรรมชาติที่ส่งผลต่อความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์อุบล เวียงสมุทร
คณะ:ครุศาสตร์
15

ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของการเล่นท้องถิ่นจังหวัดเลย : กรณีศึกษาผีตาโขนอำเภอ ด่านซ้ายกับผีขนน้ำบ้านนาซ่าวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุริยา บรรพลา
คณะ:วิทยาการจัดการ
16

การสร้างชุดการเรียนการสอนวิชาพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยเน้นการปฏิบัติการสำหรับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในสถาบัน ราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ชัชจริยา ใบลี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17

หมอลำเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์สังคม พรหมศิริ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18

การศึกษาผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการป้องกันโรคแอนแทรคโนสในองุ่นสาเหตุจากเชื้อรา

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์เสนีย์ ยิ่งประเสริฐ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19

ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์สุขุม พรมเมืองคุณ
คณะ:วิทยาการจัดการ
20

เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประกอบ ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21

การใช้สัทอักษรเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนน้ำภู อ.เมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22

ประเพณีผีตาโขนกับการพัฒนาอาชีพศิลปหัตถกรรมของชุมชนท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จุลดิษฐ์ อุปฮาต
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23

บทบาทของชุมชนร้านค้าบริเวณสถาบันราชภัฏเลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์นฤมล ปัญญาวชิโรภาส
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24

สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล อาจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
คณะ:วิทยาการจัดการ
25

การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่ม/ องค์กรชุมชนที่เกิดจากการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายดำให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายธีระชัย จันทรเสนา นายนิล เหมบุรุษ นางสาวรัตนา อินทร์ฤทธิ์
คณะ:วิทยาการจัดการ
27

การจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุทิน สุขคง อาจารย์สันทัด ใบลี อาจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
28

โครงการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2538 – 2545

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์
คณะ:ครุศาสตร์
29

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
30

การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุทิน สุขคง
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดการ และการมีส่วนร่วมกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.อานนท์ ผกากรอง
คณะ:วิทยาการจัดการ
34

การวิเคราะห์หาปริมาณของโปโตเอสโตรเจน (จีนีสทีนแลคไดแอดซีน ) ในกระชายดำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางปานฤทัย พุทธทองศรี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35

การสร้างวัตถุดูดซับเสียงจากกระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน

ชื่อ-นามสกุล:นายโสฬส ศรีหมื่นไวย
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36

การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในน้ำ อ่างเก็บน้ำ หมานตอนบนโดยเทคนิค Gc และ H PLC

ชื่อ-นามสกุล:นายกิตติพงษ์ ชูจิตร
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37

กบฏผู้มีบุญบ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุทิน สุขคง
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38

อิทธิพลต่อการตัดแต่งดอกต่ออนุภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์ลูกผสม บรอคโคลี่ คะน้า ในจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.มยุรี สักทอง
คณะ:วิทยาการจัดการ
39

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเลย สมัยอิทธิพลล้านช้าง และสยาม

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดนุพล ไชยสินธุ์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40

การแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นายสุริยา บรรพลา
คณะ:วิทยาการจัดการ
41

การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างกุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผักและผลไม้ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นายธนาธิป รักศิลป์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
คณะ:ครุศาสตร์
43

โครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า OTOP : แปรรูปพริกสู่อาหารว่างและอาหารคาว

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ

ชื่อ-นามสกุล:นายวินัย สุตันตั้งใจ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47

รูปแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ที่สอดรับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวอัญชลี โกกะนุช
คณะ:วิทยาการจัดการ
48

โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลและสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อพัฒนา ศักยภาพชุมชน

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.รัตนา แสงสว่าง
คณะ:วิทยาการจัดการ
49

โครงการวิจัยในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์
คณะ:ครุศาสตร์
50

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนห่างไกลในเกาะแก่งและแหล่งทุรกันดาร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51

การวิจัยและพัฒนาการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น จากภูมิปัญญาบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางสุจารี แก้วคง
คณะ:วิทยาการจัดการ
52

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53

การวิจัยและพัฒนาสำรับ/ตำรับอาหารสุขภาพไทยจากท้องถิ่นสู่ครัวโลก อาหารอีสาน

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวประภาศรี ศรีปูณะ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
54

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดเลย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ต่ำ จำนวน 2 แห่ง

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55

การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สถาบันราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.รัตนา แสงสว่าง
คณะ:วิทยาการจัดการ
56

การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฏอีสานตอนบน กรณีศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้น พื้นฐานปรัชญาท้องถิ่นของโรงเรียนในฝัน จังหวัดขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ภัทราพร เกษสังข์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
57

การวิจัยและพัฒนาวิจัยการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.เสาวภา สุขประเสริฐ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
58

วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกรณีศึกษา : ในโรงเรียนเขตอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์อุไรรัตน์ ทองพินิจ
คณะ:วิทยาการจัดการ
59

วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษา : อุทธยานแห่งชาติ ภูกระดึง

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
61

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไวน์ กระชายดำ

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนเชิงนิเวศแบบยั่งยืน : กรณีชายแดนลุ่ม น้ำเหือง – โขง บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63

โครงการวิจัยสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์สุรจิตร์ พระเมือง
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64

โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชายแดนลุ่มน้ำเหือง-โขง กรณี แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
65

การพัฒนากระบวนการหมักและบ่มสุราแช่พื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล:อาจารย์วินัย สุตันตั้งใจ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66

การพัฒนาแหล่งทุนจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
67

ลักษณะภาษาในกฎหมายตราสามดวง

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ชาคริต อนันทราวัน
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
68

การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของปลานิลยอเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ชื่อ-นามสกุล:นางสุภาวดี สำราญ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69

ความหลากหลายของสังคมมดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในเขต จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.โยธิน สุริยงพงศ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70

ผลของจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) ที่มีต่อผลผลิตของผักกาดกวางตุ้ง

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สมถวิล รุ่งศิรินันท์พร
คณะ:วิทยาการจัดการ
71

การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.พิรุณ จันทวาส
คณะ:ครุศาสตร์
72

การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานเหนือ

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์
คณะ:ครุศาสตร์
73

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบน

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.รัตนา แสงสว่าง
คณะ:วิทยาการจัดการ
74

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผีตาโขนจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางอาภาภรณ์ วรรณา
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
75

โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต
คณะ:ครุศาสตร์
76

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของท้องถิ่นเขตภูมิศาสตร์อีสานตอนบน

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
คณะ:ครุศาสตร์
77

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น เรื่อง บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นชุด “แม่น้ำเลย”

ชื่อ-นามสกุล:นายกิตติพงษ์ ชูจิตร
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78

การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดหน้าจากขมิ้นชัน” บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวพรกมล ระหาญนอก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80

การศึกษาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของผลไม้ท้องถิ่นในเขต ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
81

การวิจัยและพัฒนาส้มตำสูตรไทย –เลย ด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล:นางโสภา ธงศิลา นางสาวเตือนใจ ศิริพาหนะกุล
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82

โครงการศึกษาสภาพกลไกและศักยภาพการบริหารจัดการแก้ไขความยากจนระดับจังหวัด

ชื่อ-นามสกุล:นายสมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
83

โครงการพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถสร้างวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อแก้ไขความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
84

การวิจัยและพัฒนาการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดระบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทองผ้าบ้านก้างปลาและกลุ่มจักสานบ้านกลาง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85

การวิจัยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยว “สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว จังหวัดเลย” กรณีอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวพรกมล ระหาญนอก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86

การจัดการความรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านหาดแห่ บ้าน คกงิ้ว บ้านท่าดีหมี บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ภัทราพร เกษสังข์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
87

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเลย-ลาว

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวสุปราณี สิทธิพรหม
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88

การศึกษาวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมและนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชื่อ-นามสกุล:นายวินัย สุตันตั้งใจ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89

โครงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ชัชจริยา ใบลี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90

การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้นของสมุนไพรไผ่ร้อยกอในเขตจังหวัดเลย : กรณีศึกษาการขับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มฮอร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตออกทางปัสสาวะในคน

ชื่อ-นามสกุล:นางปานฤทัย พุทธทองศรี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91

การประเมินรังสีดวงอาทิตย์ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นายสุรจิตร์ พระเมือง
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92

การดูดซับทองแดงทางชีวภาพด้วยกากของเสียจากขบวนการผลิตไวน์

ชื่อ-นามสกุล:นายภาณุมาศ พรหมเทศ
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
93

การพัฒนาวิธีการจัดการฐานข้อมูลสูญหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นยำและอำนาจการทดสอบเปรียบเทียบกับอีเอ็มและสิสท์ไวน์:เทคนิคมอนติคาร์โล

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.เชาว์ อินใย
คณะ:ครุศาสตร์
94

ไผ่กับวิถีชีวิตชุมชนชาวเลย:กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าวหมู่บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:นางนฤมล ปัญญาวชิโรภาส
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
95

การสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (2549)

ชื่อ-นามสกุล:นางพรพิมล โคตรนรินทร์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96

ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ต่อจำนวนเม็ดเลือด (Hacadamia ) ของแมลงวันผลไม้ระยะตัวหนอน

ชื่อ-นามสกุล:นายกิตติ ตันเมืองปัก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคาเดเมีย (Macadamia tetraphylla) ในสภาพที่ปลอดเชื้อ

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98

การศึกษาความหลากหลายชนิดของราน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเมือง หมู่ที่11 และหมู่ 12 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.จารุวัลย์ รักษ์มณี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99

การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหยวกกล้วยโดยยีสต์ด้วยวิธีการหมักแบบกึ่งกะ

ชื่อ-นามสกุล:ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.กฤษณา บุตรปาละ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
101

ศึกษาเปรียบเทียบท่าฟ้อนรำนาฎศิลป์ไทย-ลาว

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุริยา บรรพลา
คณะ:วิทยาการจัดการ
102

เครื่องสกัดสารใบสบู่ดำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อ-นามสกุล:นายโสฬส ศรีหมื่นไวย
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
103

การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ

ชื่อ-นามสกุล:อ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105

คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ

ชื่อ-นามสกุล:อ.วินัย สุตันตั้งใจ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106

การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน

ชื่อ-นามสกุล: ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107

สร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.พรกมล ระหาญนอก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108

ใช้ประโยชน์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผำ

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109

การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชนเชิงเขา : กรณีศึกษาบ้าน ท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง
คณะ:ครุศาสตร์
110

การพัฒนารูปแบบการประสานข้อมูลและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.พรกมล ระหาญนอก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
112

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์ ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์
คณะ:วิทยาการจัดการ
113

แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:1. ผศ.ชัชจริยา ใบลี 2. นางปานฤทัย พุทธทองศรี 3. ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี 4. นางสมยงค์ สีขาว 5. นางสาวอรทัย จิตไธสง 6. นายสันทัด ใบลี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ชื่อ-นามสกุล:1. ผศ.สุทิน สุขคง 2. ผศ.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ 3. นายสุรพงษ์ พลดาหาญ อบต.ชัยพฤกษ์ 4. นส.พิยากร กองไกรกลาง สนง.สหกรณ์จ.หนองคาย 5. นายอรุณ ขอคำ สนง.สหกรณ์ จ.หนองคาย
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
115

การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ-นามสกุล:1. ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ 2. นายยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์ 3. นายประยุทธ วรรณอุดม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
116

การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี (โครงการ EnPus)
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
117

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ

ชื่อ-นามสกุล:อ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล (โครงการ EnPus)
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
118

คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ

ชื่อ-นามสกุล:อ.วินัย สุตันตั้งใจ (โครงการ EnPus)
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
119

การพัฒนาโจทย์วิจัยการผลิตพืชผักเมืองหนาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Developments of Youth Tourism Noetworks among thh Greater Mekong Sub-region Countries.

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประกอบ ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
121

โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
122

โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
123

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
124

โครงการการศึกษาการทำความเย็นจากการแผ่รังสีกลางคืนภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
125

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์:กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้าย จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
126

การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นายเชิดเกียรติ กุลบุตร
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
127

การวิเคราะห์ความต้องการกำลังแรงงานของอนุภูมิภาคอีสาน-ตอนบน เพื่อพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
128

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:นางสุภาวดี สำราญ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
129

การศึกษาเฉดสีธรรมชาติสำหรับการย้อมผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองน้ำใส กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : กรณีศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากขมิ้นและกระชายดำ

ชื่อ-นามสกุล:นางปานฤทัย พุทธทองศรี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130

โครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.สุปราณี สิทธิพรหม
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
131

การวิจัยและพัฒนา Courseware ทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.ชมภูนาฎ ชมภูพันธ์
คณะ:ครุศาสตร์
132

ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ชัชจริยา ใบลี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
133

การพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ภัทราพร เกษสังข์
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
134

การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้จีเติกอัลกอริทึม

ชื่อ-นามสกุล:นางวีณา พรหมเทศ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
135

การเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.ภควดี ศิริหล้า นายณัฎฐ์วุฒิ พีบขุนทด จารุพร มีทรัพย์ทอง พัฒนะ เจริญยิ่ง ไพโรจน์ บุตรเพ็ง ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
136

การพัฒนารูปแบบชุดการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.อุบล เวียงสมุทร
คณะ:ครุศาสตร์
137

ศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา

ชื่อ-นามสกุล:นายสันทัด ใบลี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
138

การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อสร้างระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:น.ส.พรกมล ระหาญนอก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
139

การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วและการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต กรณีศึกษา:กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
140

คุณภาพชีวิตครู : กรณีศึกษาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี
คณะ:วิทยาการจัดการ
141

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต
คณะ:ครุศาสตร์
142

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ
คณะ:วิทยาการจัดการ
143

การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำและผลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากรบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 12 แห่ง

ชื่อ-นามสกุล:นายศักดินาภรณ์ นันที
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลยในจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวอรทัย จิตไธสง
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
145

การศึกษาสังคมของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลย ในจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
146

การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
147

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักศึกษาลาวในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ชื่อ-นามสกุล:ดร.ประกอบ ผลงาม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
148

การวิจัยและพัฒนากระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนครูและการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวอุไรรัตน์ ทองพินิจ
คณะ:วิทยาการจัดการ
149

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
คณะ:ครุศาสตร์
150

การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางสมยงค์ สีขาว
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
151

บริหารจัดการงานวิจัย ปี 2550

ชื่อ-นามสกุล:สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะ:สถาบันวิจัยและพัฒนา
152

การพัฒนารูปแบบโรงรมควันยางแผ่น จังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นายเชิดเกียรติ กุลบุตร และอาจารย์เชี่ยวชาญ ชิตชม
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
153

ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย กรณีศึกษาด้านทรัพยากร

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
154

การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลยางพาราของจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางสมยงค์ สีขาว
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
155

การศึกษาการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางพัชรี ปัญญานาค
คณะ:วิทยาการจัดการ
156

แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ และนักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
157

การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล:อ.พรกมล ระหาญนอก
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
158

การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
159

การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล:อ.สมยงค์ สีขาว
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
160

การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

ชื่อ-นามสกุล:อ.อรทัย จิตไธสง และ ผศ.ศักดินาภรณ์ นันที
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
161

พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ และคณะ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162

โครงการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ชื่อ-นามสกุล:1. นางอารีวรรณ์ บังเกิด 2. รศ.รัตนา แสงสว่าง
คณะ:วิทยาการจัดการ
163

อาถรรพณ์และไสยเวทในกฎหมายตราสามดวง (บทบังคับตามกฎหมาย)

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ชาคริต อนันทราวัน
คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
164

การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์
คณะ:วิทยาการจัดการ
165

ข้อเสนอด้านเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
166

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียน เรื่อง โขนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยสถานการณ์การเรียน 3 ลักษณะ

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวชมภูนาฎ ชมพูพันธ์
คณะ:ครุศาสตร์
167

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อ-นามสกุล:นางวีณา พรหมเทศ
คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141